Tzokev

Лични данни

гл. ас., д-р Александър Пенчев Цокев

Телефон за връзка:  +359 882 422745
E-mail: alextz@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. ТММ
Рожденна дата: 23.04.1978 г.

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знанията си, свързани с проектиране и реализиране на програмни продукти с изкуствен интелект в инженерни области като материалознание, разпознаване на образи и автоматизация.

Научни интереси

 • Изкуствен интелект
 • Адаптивни системи
 • Анализ и разпознаване на образи
 • Машинно зрение
 • Компютърни мрежи
 • Защита на информация
 • Езици за програмиране

Дисертационен труд

Тема: Автоматизирана система за сортиране на детайли с машинно зрение и невронна разпознаваща структура
Ръководител:  доц. д-р Ирина Топалова
Защита: 24.02.2009

 

Участие в научни проекти

 • Erasmus IP-Security 2008
 • Erasmus IP-Security 2009
 • Erasmus IP-Security 2010
 • Докторантски проект на ТУ

Преподавателска дейност

Водени упражнения и лекции по дисциплини в ТУ - компютърно интегрирано производство (на български и английски език), вградени системи (на английски език), системи за управление на мехатронни системи и индустриални мрежи, информатика IV, мехатроника. 

Сертификати

 • Instructor Trainer Qualified -  Cisco Systems , сертификати ccna, Wireless, ccna Security
 • HP – HP-UX Certified Administrator

Научни публикации

 1. Topalova, I , Milushev, M., Tzokev,A., Адаптивен метод за оптимизиране филтрацията на TCP/IP трафика при защита на индустриални мрежи, Четиринадесета юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство”  - АДП 2005, ISSN 1310-3946, септември 2005, Созопол, стр. 269-277.
 2. Topalova, I,  Tzokev A., “Two-stage adaptive system for ТСР/IP traffic filtering based on BPG Neural Networks”, PROCEEDINGS Third International Scientific Conference COMPUTER SCIENCE, Part II, Istanbul,12-15 October 2006, pp. 283-288.
 3. Tzokev A, Анализ на приложения на WCF при разработване на специализирани модули в системи за супервайзорно управление, Петнадесета национална научно-техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство”  - АДП 2006, ISSN 1310-3946, ноември 2006, София, стр. 226-229
 4. Ilia Boyadjiev, Ivo Malakov, Irina Topalova, Alexander Tzokev,  “Automated adaptive classification and choice of available mechatronical products using neural networks, MECHATRONIC SYSTEMS - Development, application and perspective”, Tagungsband – REMUS, Ниш, 27-28 септември 2007, pp. 77-81.
 5. Milushev, M, Кrantov, N., Tzokev A, Erstellung eines Web-basierten Informationsystems für Speicherung von Lernmaterialien und Durchführung von Übungen in „real-time“, Wissenschaftlich-technische Jubilaumskonferenz mit internationaler Teilnahme “15 JAHRE FDIBA 2006”, pp. 132-137, ISSN 1310-3946, 23 November 2006, Sofia
 6. Topalova, I; Malakov, I.; Dotsev, D.; Tzokev, A Real Time Decision Making System with Neural Network Implementation, The 18th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM, "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Creativity, Responsibility and Ethics of Engineers", 24-27th October 2007
 7. Topalova, I; Tzokev, A, Ilchev, S, A Preprocessing Method and Classification of 2d Objects Using Neural Networks, The 18th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Creativity, Responsibility and Ethics of Engineers" 24-27th October 2007
 8. Tzokev, A., Topalova, I., Miltchev, R., Simulation of Working Capacity and Functional Parameters of Industrial and Computer Networks,  Шестнадесета национална научно-техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство”  - АДП 2007, ISSN 1310-3946, октомври 2007, Семково, стр. 320-325.
 9. Topalova, I., Tzokev, A., “Optimization of a MLP Network Through Choosing the Appropriate Input Set” , 9th WSEAS Conference on Neural Networks, Sofia, Bulgaria, 2008, p. 123-126, ISBN: 978-960-6766-56-5.
 10. Топалова, И., Цокев, А., Михайлов, А., „АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗМЕНЕНИЕ НА МИКРОСТРУКТУРАТА НА ТОПЛОУСТОЙЧИВА СТОМАНА”, Седемнадесета национална научно-техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство”  - АДП 2008, ISSN 1310-3946, септември 2008, София, стр.109-115
 11. Topalova, I., Mihailov, A., Tzokev, A., "Automated Calssification of Heat Resistant Steel Structures Based on Neural Networks", 2008 IEEE 25-th Convention of Electrical and Electronics Engineers, 3-5.12.2008, Eilat, Israel, pp. 437.
 12. Topalova, I., Tzokev, A., "Optimization of a MLP Network Structure for a Real-Time PLC Application", 2008 IEEE 25-th Convention of Electrical and Electronics Engineers, 3-5.12.2008, Eilat, Israel, pp. 396.
 13. Topalova, I., Tzokev, A., “Optimization of a MLP Network Through Choosing the Appopriate Input Set” (invited paper) , Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on COMPUTERS, Heraklion, Greece, July 23-25, 2008.
 14. Topalova, I., Tzokev, A., Nihaylov, A., “A Method for Authomated Classification of Steel Microstructures Based on Extractions of Informative Parameters and Neural Network Implementation”, WSEAS Proceedings, Recent advanced in artificial intelligence, knowledge engineering and databases, Cambridge, 21.02-23.02.2009
 15. Boyadjiev, I., Topalova, I., Tzokev, A., “Automated 2D Part Orientation Estimation Based on Neural Networks for a Real-time PLC Application”, Proceedings of the Lamdamap 9th International Conference 2009, London, 30.06 – 02.07.2009.
 16. T. Mhandjiev, A. Tzokev, I. Topalova, “Computer Automated Sperm Analysis Based on Kruger’s Criteria”, “Technik und Wirtshaft in der globalen Krise”, FDIBA, Sofia, 26-27.11.2009, ISSN-13`0-3946, pp.185-189.
 17. Topalova, I., Tzokev, A., “Comparison оf Machine Vision Architectures аnd Real-Time Algorithms in Discrete Automated Production”, V Международна научна конференция  Computer Science'2009, 05 - 06 ноември 2009, София.
 18. Topalova,I., Tzokev,А., “Automated Texture Classification of Marble Shades with Real-Time PLC Neural Network Implementation”, IEEE World Congress on Computational Intelligence, WCCI’2010, pp.159-165, 18-23 July, 2010, Barcelona, Spain.
 19. Topalova,I., Tzokev,А., “Модел за паралелна обработка на изображения при системи с машинно зрение в индустрията”, Journal-Informatics & Automation, ISSN 0861-7562, март, 2010.
 20. Topalova, I., Tzokev, A., “Automated Classification of Marble Plate Textures with MLP-PLC Implementation”, International Conference on Engineering and Meta-Engineering: ICEME 2010, pp.128-133, 6-9 April, Orlando, USA.
 21. Tzokev, A., Topalova, I., “Image and Data Pre-processing Model for Real-time Communication between Dedicated PC and PLC Neural Network Application in Marble Production”, IEEE Region 8 Conference, MELECON 2010, pp. 36-42, 26 - 28 April 2010, Valletta, Malta.
 22. Topalova, I., Tzokev, A.,  “Projektierung von funktionsmodulen mit analysierender logik in  speicherprogrammierbarer steuerung simatic-s7-317”, ХIX National Scientific and Technical Conference with International Participation, AUTOMATION OF DISCRETE PRODUCTION ENGINEERING “ADP – 2010”, ISSN 1310-3946, стр. 370-378, June, 2010, Sozopol. 
 23. Tzokev, A., Topalova, I., “Image and Data Pre-processing Model for Real-time Communication in Centralized Vision Inspection Systems”, ХIX National Scientific and Technical Conference with International Participation, AUTOMATION OF DISCRETE PRODUCTION ENGINEERING “ADP – 2010”, ISSN 1310-3946, стр. 379-384, June, 2010, Sozopol.
 24. Нешков, Т., Топалова, И., Цокев, А., „Модел за паралелна обработка на изображения при системи с машинно зрение“, глава 8, книга „Комплексна автоматизация на дискретното производство“, 2010, София.
 25. Tzokev, A., Topalova, I., Mihaylov, A., “Adaptive Approach for Filtering the Sigma Phase in Austenitic Stainless Steel Metallographic Microstructures”, 19th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED’11, ISSN 978-1-4577-0123-8, pp. 1259 - 1264 June 2011, Corfu, Greece.
 26. Topalova, I., Tzokev, A., “Modular Structure of Neural Networks for Classification of Wooden Surfaces with PLC Industrial Implementation”, The Seventh International Conference on Autonomic and Autonomous Systems ICAS 2011, ISSN 978-1-61208-006-, pp. 13 - 17 May 2011, Venice, Italy.
 27. Topalova, I., Tzokev, A., “Adaptive Marble Plate Classification System Based On Neural Network And Plc Implementation”, 22nd DAAAM International World Symposium DAAAM 2011, ISSN 1726-9679, pp. 453 – 454, November 2011, Vienna, Austria.
 28. Tzokev, A., Topalova, I., Mihaylov, A., Georgiev, Tz., “Vision-based Inspection Algorithm for Identifying the Carbide Phase State in 12CrMoV Steel”, The Fourth International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications COGNITIVE 2012, ISSN ????, pp. ????, July 2012, Nice, France.

Previous page: Участници
Next page: Дейности