Tsonov

Лични данни

маг.инж. Любомир Александров Цонов

Телефон за връзка:  0895 58 70 75; 965 2886
E-mail: tsonov@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. МЕНК, бл.4, лаб. 4209
Рожденна дата:  

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да усъвършенствам и приложа знанията си в в областта на проектиране и реализиране на механечни системи (резлични механизми имашини).

Научни интереси

 • Проектиране, усъвършенстване, оптимизиране изработване и изпитване на механични и мехатронни системи
 • Нови видове и конструкции предавателни механизми за транспортни средства
 • Задвижвани с мускулна сила и различни двигатели.
 • Безстепанни и автоматични предавателни механизми.
 • Механични импулсни предавки.
 • Нетрадиционни и нови видове двигатели за транспортни средства
 • Стърлинг мотори.
 • Роторни и орбитални двигатели.
 • Електромобили, хибридни автомобили и трансмисии за тях.
 • Нови технологии за изработване на детайли.
 • Нанотехнологии в машиностроенето.

Дисертационен труд

Тема: Синтез на механични импулсни предавки.
Ръководител:  проф. д-р. инж. Веселин Илиев Павлов и доц. д-р. инж. Тодол Стоилов Тодоров
Защита: 01.03.2011

 

Участие в научни проекти

 • Консултация, технология и авторски контрол, за изработка на алуминиев детаил за микросилов сензор. -по международен проект на ИМБМ - БАН, р-л, ст. н. с. инж. К. Костадинов.
 • Конструиране и изработване на пет броя импулсни вариатори. -реализирани по договор на ЕТ ”К.Б.-Л. Цонов” с промишлено предприятие.
 • Проучване, конструиране и изработване на стенд за изпитване на абразивни дискове. -договор с промишлено предприятие.
 • Технология конструиране и изработване на апарат за точкова електросъпротивителна заварка. -дог.на ЕТ „К.Б.-Л. Цонов с промишлено предприятие.
 • Анализ, конструиране и изработка на задвижващ модул с акумулиране на енергия за шинен разединител 27 kw.- за БДЖ..
 • Анализ конструиране и изработка на адаптивни хидравлични приспособления за машини с ЦПУ, -поръчка на “Сперки”-Ловеч. 

Преподавателска дейност

В период от 17год., като хоноруван преподавател съм водил лабораторни, семинарни упрежнения и курсови пректи по машинни елементи в ТУ-София.

Научни публикации 

 1. Цонов, Л. Алексендров Задвижващ модул с механичен импулсен вариатир. 6-та научно-техническа конференция с международно участие ”Машинознание и машинни елементи” –София ноември 2010 г. -сборник диклади.
 2. Цонов, Л. Александров Особенности при конструиране на стенд за изпитване на карбофлексови дискове. 4-та конференция с международно участие “Машинознание и машинни елементи”-София, 6-8 ноември 2008 г.-сборник диклади.
 3. Цонов,Л.Александров, Кокалов,Н.,Игнатова,Д. Подход за подобряване технологията на машинна обработка на отливки със сложни повърхнини. 9-та международна конференция “ПРАКТРО-2007”,Варна,12-15 юни 2007 г.-сборнок доклади.

Previous page: Участници
Next page: Дейности