Stoyanova

Лични данни

доц., д-р2 Яна Петрова Стоянова

Телефон за връзка:  +359 2 965 29 38
E-mail: yast@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. ТММ
Рожденна дата: 26.05.1973

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да развия и прилагам знанията и уменията си в областта на  математика и инженерни науки при решаването на различни инженерни задачи, свързани с анализ и синтез на механизми, механични системи, както и при моделирането на различни екологични процеси.

Научни интереси

 • Диференциални уравнения
 • Асимптотични методи
 • Синтез и анализ на механизми
 • Анализ на механични системи
 • Моделиране на процеси в екологията

Дисертационен труд

Тема: Начални и гранични задачи за слабонелинейни и линейни
импулсни сингулярно смутени системи от обикновени диференциални уравнения
Ръководител:  проф.дмн Людмил Каранджулов
Защита: 19.02.2010

 

Тема: Типо-метричен синтез на механични хващачи за промишлени роботи
Ръководител:  проф. дтн Витан Гълъбов и доц. д-р Николай Николов
Защита: 09.06.2010

Участие в научни проекти

 1. Договор №907NI-5/2007 „Проектиране и изработване на модел на специализиран робот-екстрактор“, ръководител проф. дтн Витан Гълъбов
 2. Договор №0802ni-5/2008 „Проектиране и изработка на епициклоидни и хипоциклоидни зъбни механизми“, ръководител доц. д-р инж. мат. Николай Николов
 3. Договор №08060-5/2008 „Проектиране, изследване и моделиране на механични хващачи за промишлени роботи“, ръководител проф. дтн Витан Гълъбов
 4. Договор №091ни059-5/2009 „Проектиране и изследване на стенд за изпитване на редуктори“, ръководител проф. дтн Витан Гълъбов
 5. Договор №102ни183-5/2010 „Теоретично и експериментално изследване на динамиката на високоскоростен ротор при въртящо се и стационарно изотропно еластично поле върху създаден за целта стенд“, ръководител доц. д-р инж. Вътко Драганов
 6. Договор №102ни184-5/2010 „Изследване на процеса на микрообработване на сложни форми чрез лазерно изпаряване“, ръководител доц. д-р инж. мат. Николай Николов
 7. Договор №ДУНК-01/3 Създаване на „Университетски научно-изследователски комплекс“ (УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство между НИС при ТУ-София и фонд „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, МОНМ на РБ, ръководител проф. д-р Камен Веселинов
 8. Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology, проект по централноевропейската програма за академичен обмен CEEPUS.

Преподавателска дейност

Водени упражнения и лекции по дисциплини в ТУ – Машинознание, Теория на механизмите и машините, Висша математика 1–3, Обикновени диференциални уравнения, Математика 3 (на англ. език).

Научни публикации

 1. Karandjulov L.I., Stoyanova Ya.P. Generalized problem of Cauchy for definite class of singularly perturbed systems of ordinary differential equations with impulse effects, Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Proceedings of the XXV Summer School Sozopol 99, Heron Press, Sofia, (2000), 49 – 58.
 2. Karandjulov L.I., Stoyanova Ya.P., Boundary value problem for almost nonlinear singularly perturbed systems of ordinary differential equations, Serdica Math. J., (2000), 26, 4, 309 – 330.
 3. Karandjulov L.I, Stoyanova Ya.P., Problem of Cauchy for linear singularly perturbed impulsive systems, Bulletin of the University of Kiev, Series: Physics &Mathematics, (2001), 5, 56 – 66.
 4. Karandjulov L.I, Stoyanova Ya.P., Problem of Cauchy for linear singularly perturbed impulsive systems, Univ. Mishcolc. Inst. Math.,Mathematical Notes, (2002), 3, 1, 25 – 37.
 5. Каранджулов Л.И., Стоянова Я.П., Краевая задача для сингулярно возмущенных импульсных систем в критическом случае, Весцi НАН Беларусi, (2003), 2, 59 – 65.
 6. Кarandjulov L.I., Stoyanova Ya.P., Generalized initial value problem for singularly perturbed impulsive systems, Math. Balk., New Ser.,(2003), 17, No.1-2, pp.133-146.
 7. Karandjulov L.I, Stoyanova Ya.P., Boundary value problem for nonlinear singularly perturbed systems in critical case of exchange of stability, Bull. Greek Math. Soc., (2003), 47, 91 – 116.
 8. Каранджулов Л.И., Стоянова Я.П., Обобщенная задача Коши для сингулярно возмущенных импульсных систем в критическом случае, Дифференциальные уравнения, (2004), 40, 3, 310 – 323. 
 9. Karandzhulov L.I, Stoyanova Ya.P., Boundary value problem for singularly perturbed systems, Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Proceedings of the 29-th Summer School, June 2003, Sozopol-Bulgaria, Bulvest 2000, Sofia (2004), 120 – 127.
 10. Каранджулов Л. И., Стоянова Я. П., Обобщенная задача Коши для сингулярно возмущенных импульсных систем в критическом случае, Сибирский математический журнал, (2006), 47, 23, 329 – 351.11. Гълъбов, В., Стоянова, Я., Николов, Н., Савчев, С. Структурна типология и функционална класификация на механични хващачи за промишлени роботи. Механика на машините, № 66, 2006, с. 105-112.
 11. Славков, В., Гълъбов, В., Савчев, С., Славов, Г., Николов, Н., Стоянова, Я. Сравнителен анализ на манипулационни механизми на лярски роботи. Inter. Conf. AUTOMATICS & INFORMATIONS`08, Sofia, 2006, с. 71-73.
 12. Galabov, V., Nikolov, N., Savchev,S., Slavkov,V., Slavov,V., Stoyanova,Ya. Synthesis of Primary Kinematic Chains of Specialized Robots using a matrix method. 6-th International Scientific Conference “Research and Development of Mechanical Industry”, RaDMI, 2006 Budva, Montenegro, 2006, рр.41-49.
 13. Славкова М., Стоянова Я., Думите и разказите като сила в обучението по математика, Сборник доклади от втората конференция „Обучение по Висша математика в техническите и икономически университети”, Семково 2006, Ред. В. Пашева и Я. Стоянова, Софттрейд, София, (2007), 64 – 69.
 14. Ценова Зл., Стоянова Я., Ролята на учебните помагала в обучението по Висша математика I, II, III, Сборник доклади от втората конференция „Обучение по Висша математика в техническите и икономически университети”, Семково 2006, Ред. В. Пашева и Я. Стоянова, Софттрейд, София, (2007), 79 – 82.
 15. Славкова М., Стоянова Я., Графики на функции и онагледяване с Maple, Сборник доклади от третата конференция „Обучение по Висша математика в техническите и икономически университети”, Банско 2007, Ред. М. Славкова и Я. Стоянова, Издателство на ТУ-София, София, (2008), 43 – 50.
 16. Славкова М., Стоянова Я., Онагледяване с Maple в преподаването на Висша математика I в ТУ-София. Взаимно положение на две прави в равнината и на три прави, Сборник доклади от третата конференция „Обучение по Висша математика в техническите и икономически университети”, Банско 2007, Ред. М. Славкова и Я. Стоянова, Издателство на ТУ-София, София, (2008), 51 – 57.
 17. Гълъбов, В., Николов, Н., Стоянова, Я., Савчев, С., Славков, В., Славов, Г., Софронов, Я. Диференциален метод за определяне на предавателните функции на управляващи механизми на дозиращи леярски роботи. Механика на машините, № 73, 2008, с. 30-34.
 18. Гълъбов, В., Николов, Н., Стоянова, Я., Савчев, С., Славков, В., Славов, Г., Софронов, Я. Кинематичен метод за определяне на предавателните функции на управляващи механизми на дозиращи леярски роботи. Механика на машините, № 73, 2008, с. 35-39.
 19. Гълъбов, В., Николов, Н., Стоянова, Я., Савчев, С., Славков, В., Славов, Г., Софронов, Я. Векторно-матричен метод за определяне на предавателните функции на управляващи механизми на дозиращи леярски роботи. Механика на машините, № 73, 2008, с. 35-39.
 20. Георгиев, И., Янева, С., Русев, Р., Гълъбов, В., Стоянова, Я., Николов, Н., Определяне на предавателните функции на ударниковия механизъм на тъкачен стан СТБ чрез апарата на кинематичната геометрия, Облекло и текстил, №2, 2008, с.2-10.
 21. Георгиев, И., Янева, С., Русев, Р., Гълъбов, В., Стоянова, Я., Николов, Н., Синтез на ударниковия механизъм на тъкачен стан СТБ чрез апарата на кинематичната геометрия Облекло и текстил, №3, 2008, с.10-21. 
 22. Гълъбов, В., Савчев, С., Славов, В., Славков, Г., Софронов, Я., Стоянова, Я. Синтез на лостово-верижен хипоцикличен манипулационен механизъм на специализиран робот за изваждане на отливки. Inter. Conf. AUTOMATICS & INFORMATIONS`08, Sofia, 2008, VI-21-25. 
 23. Karandzhulov, L., Stoyanova, Ya., Two-Point Boundary Value Problem for Singularly Perturbed Almost Nonlinear System in the Conditionally Stable Case, Proc. of Applications of Mathematics in Engineering and Economics edited by G. Venkov, R. Kovacheva, and V. Pasheva , (2009), pp. 151 – 158.
 24. Stoyanova, Ya., A Generalized Cauchy Problem for Singularly Perturbed Almost Nonlinear Systems in the Critical Case, COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, 62, 6, ( 2009), 655-662. 
 25. Живков В., Стоянова Я., Приложение на метода на граничните функции при изследване на резонансен манипулатор, Механика на машините, 82, (2009), 13 – 17.
 26. Живков В., Стоянова Я., Приложение на метода на граничните функции при изследване на механична система с центробежен възбудител, Механика на машините, 82, (2009), 7 – 12.
 27. Славов, Г., Стоянова, Я., Гълъбов, В. Синтез на хващач с параболична промяна на хващащата сила. Механика на машините, № 82, 2009, с. 36-40.
 28. Стоянова, Я., Апроксимационен синтез на хващач с параболична промяна на хващащата сила чрез средноквадратичен и минимаксен метод, Механика на машините, 82, 3, (2009), 18 – 22.
 29. Стоянова, Я., Апроксимационен синтез на хващач с параболична промяна на хващащата сила чрез метод на най-малките квадрати, Механика на машините, 82, 3, (2009), 23 – 26.
 30. Стоянова, Я., Апроксимационен синтез на хващач с параболична промяна на хващащата сила чрез метода на максимално свитата еволюта, Механика на машините, 82, 3, (2009), 27 – 31.
 31. Гълъбов, В., Стоянова, Я., Синтез на хващачи с кинематично еквивалентни праволинейно направляващи коляно – мотовилкови механизми по зададени центрови точки, Доклади на Х-та юбилейна конференция с международно участие „Практро’2009”.
 32. Гълъбов, В., Стоянова, Я., Синтез на хващачи с кинематично еквивалентни праволинейно направляващи коляно – мотовилкови механизми по зададени кръгови точки, Доклади на Х-та юбилейна конференция с международно участие „Практро’2009”.
 33. Николов, Н., Гълъбов, В., Стоянова, Я., Савчев, С. Определяне на предавателните функции на механизми с гъвкав елемент и централни елиптични ролки чрез апарата на кинематичната геометрия. Механика на машините, № 82, 2009, с. 32-35.
 34. Galabov, V., Stoyanova, Ya., Nikolov, N., Synthesis of Grippers for Cylindrical Objects, GMD’09, Rousse, Bulgaria, 2009, 139 – 142.
 35. Николов, Н., Гълъбов, В., Савчев, С., Славков, В., Славов, Г., Стоянова, Я. Синтез на основния манипулационен механизъм на специализирания робот-екстрактор GRIPMAT 2 LL. Механика на машините, 2009.
 36. Софронов, Я., Гълъбов, В., Тодоров, Г., Иванов, Ц., Николов, Н., Стоянова, Я. Оптимизиране на манипулатор за обръщане на кошчета със средствата на виртуалното инженерство. МНК 65 години МТФ, 13-16 септември, 2010, Созопол, България, 188-194.
 37. Гълъбов, В., Русев, Р., Стоянова, Я. Синтез на гърбични механизми с ролкова кобилица и постоянен ъгъл на предаване на силата. Облекло и текстил, №4, 2010, 112-117.
 38. Гълъбов, В., Славков, В., Савчев, С., Славов, Г., Тодоров, Г., Николов, Н., Софронов, Я., Стоянова, Я. Избор на схемно решение за интегрирано изпълнение на екстрактор на отливки с пневмозадвижване. Inter. Conf. AUTOMATICS & INFORMATIONS`10, Sofia, 2010, III-537 – III542.
 39. Гълъбов, В., Славков, В., Савчев, С., Славов, Г., Тодоров, Г., Николов, Н., Софронов, Я., Стоянова, Я., Избор на схемно решение за интегрирано изпълнение на специализиран робот с пневмозадвижване за обдухване и обмазване на пресформите при хоризонтални машини за леене под налягане. Българско списание за инженерно проектиране, № 9, 2011, с. 35-43.
 40. Кочев, Л., Живков, В., Стоянова, Я. Гранични оценки на деформационното състояние на еластична система при наличие на сухо триене. Механика на машините, №94, 2011, 55 – 58.
 41. Кочев, Л., Стоянова, Я. Граничен преход към непрекъсната среда и обоснованост на решенията на верижни линейни системи чрез полиноми на Чебишов. Българско списание за инженерно проектиране, №8, 2011, 21 – 27.
 42. Kandeva, M., Assenova E., Stoyanova, Ya., Euler’s Law in the Aspect of the General Law of Contact Interaction of Tribology. Proceedings of 12th International Conference on Tribology – Serbiantrib’11, Kragujevac, Serbia, 11 – 13 May 2011, 38– 41.
 43. Стоянова, Я. Изследване на динамичен модел на машинен агрегат с една степен на свобода и променлив масов инерционен момент в стационарен режим на движение. Механика на машините, №95, 2011, 6 – 9.

Previous page: Участници
Next page: Дейности