Stoev

Лични данни

маг. инж. Светослав Стефанов Стоев

Телефон за връзка:  +359 896 85 27 90
E-mail: sv.st.stoev@gmail.com
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. ТММ
Рожденна дата: 26.06.1986

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знанията си, свързани с компютърните
симулации по метода на крайните елементи, в изследването на поведението на
различни проблеми в индустрията.

Научни интереси

 • Виртуално прототипиране
 • Методи на крайните елементи
 • Компютърни симулации
 • Динамични и статични анализи
 • Ударни натоварвания при свободно падане
 • Шок тестове
 • Краш тестове
 • Вибрационни натоварвания
 • Приложение на технологиите за бързо прототипиране при верификация на виртуален прототип

Дисертационен труд

Тема: Моделиране и изследване на поведението на полимерни корпусни елементи, подложени на импулсни ударни натоварвания (шок тестове) и такива при свободно падане.
Ръководители:
проф. д-р инж. Георги Тодоров
чл. кор. проф. д.т.н. инж. Венелин Живков
Защита:  

 

Участие в научни проекти

 • Докторантски проект на ТУ

Преподавателска дейност

Водени упражнения по дисциплини в ТУ – КСПМ – Компютърни системи за проектиране в машиностроенето. 

Научни публикации

 1. Тодоров Г., Живков В., Николов Н. Камберов К., Стоев Св., Възможности за използване на кинетично акумулирана енергия. Приложимост, XXVI Международна научна конференция 65 години машинно-технологичен факултет 100 години от рождението на акад. Ангел Балевски сборник доклади, септември 2010, Созопол, стр. 327-333.
 2. Todorov G., Tzv. Ivanov, K. KamberovSv. Stoev, Design and virtual prototyping of a forklift transmission module, VIII international congress machinеs, technolоgies, materials 2011 - VOLUME 2, ISSN 1310-3946, september 2011, Varna, pp. 42-45.
 3. Todorov G., Romanov B., Kamberov K., Stoev Sv. Structural FE dynamic simulation of compex casings for power tool, Proceedings in Manufacturing systems, volume 6, Issue 3, 2011, Romania, pp. 177-181

Previous page: Участници
Next page: Дейности