Spasova

Лични данни

инж. Мария Любомирова Спасова

Телефон за връзка:  02/ 965 3115
E-mail: mls@ecad.tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. Микроелектроника
Рожденна дата: 11.03.1983

 

Цел на научната кариера

Цел на научната кариера:   Моделиране на транзистори с наноразмерен проводящ канал.

Научни интереси

  • Моделиране на елементи
  • Проектиране на памети
  • Verilog-A
  • CAD системи за проектиране на интегрални схеми

Дисертационен труд

Тема: Моделиране, изследване и проектиране на субмикронни схеми и устройства на базата на нови материали
Ръководител: проф. д-р Марин Христов и доц. д-р Георги Ангелов
Защита:  

 

Участие в научни проекти

  • Вътрешен проект към НИС в помощ на докторанта – 122ПД 0045-03.
  • Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии - BG051PO 001-3.06-0046
  • Описание и напасване на Verilog-A модел за симулации на MOS кондензатор с високо диелектричен диелектрик  от хафниев диоксид и двутанталов пента оксид - ДТК 02/50/2009.

Преподавателска дейност

Ръководител на дипломна работа.

Научни публикации

  1. Spasova, M , G. Angelov, M. Hristov, “Design of 1T DRAM Memory Cell Using Verilog-A Model of High-k MOS Capacitor in Cadence”, Annual Journal of Electronics, Vol.5, No. 2, pp. 135-138, 2011.
  2. Spasova, M , G. Angelov, M. Hristov, “Simulation of 1T DRAM Memory Cell with Verilog-A Model of CNTFET in Cadence”, Annual Journal of Electronics, Vol.6, No. 1, pp. 39-42, 2012.

Previous page: Участници
Next page: Дейности