Sofronov

Лични данни

ас. маг. инж., Явор Петров Софронов

Телефон за връзка:  +359 893 690 346
E-mail: ysofronov@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. ТММ
Рожденна дата: 05.08.1985 г.

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знанията и опита си, свързани с прилагането на най-съвременни методи за проектиране и конструиране на машинни изделия с помощта на компютър.

Научни интереси

 • Теория на механизмите и машините
 • Проектиране и конструиране на машинни изделия
 • Съвременни индустриални технологии
 • Методи за бързо прототипиране
 • Инженерни анализи по метода на крайните елементи.

Дисертационен труд

Тема: Проектиране на манипулационни механизми на роботи-екстрактори на отливки
Ръководител:  проф. д-р Георги Тодоров
Защита:  

 

Участие в научни проекти

 1. Договор № 907НИ-5/2007 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН РОБОТ-ЕКСТРАКТОР”, НИС при ТУ-София, ръководител на темата: проф. д.т.н. Витан Гълъбов.
 2.  Договор № 08028НИ-5/2008 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТКА НА УЧЕБНИ МОДЕЛИ НА ЕПИЦИКЛОИДНИ И ХИПОЦИКЛОИДНИ ЗЪБНИ МЕХАНИЗМИ”, НИС при ТУ-София, ръководител на темата: доц. д-р Николай Николов.
 3.  Договор № 08060НИ-5/2008 „ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА МЕХАНИЧНИ ХВАЩАЧИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ”, НИС при ТУ-София, ръководител на темата: проф. д.т.н. Витан Гълъбов.
 4.  Договор № 091НИ059-05/2009 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА РЕДУКТОРИ”, НИС при ТУ-София, ръководител на темата: проф. д.т.н. Витан Гълъбов.
 5.  Договор № Д002-106 /15.12.2008 на проект с тема : „ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ, РАЗВИТИЕ  И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ” с  насоченост  в областта на микроелектро-механични системи (МЕМС) и рекупериране на енергия”. НИС при ТУ-София, ръководител на темата: доц. д-р Георги Тодоров.
 6.  Договор №102ни184-5/2010 „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА МИКРООБРАБОТВАНЕ НА СЛОЖНИ ФОРМИ ЧРЕЗ ЛАЗЕРНО ИЗПАРЯВАНЕ“, ръководител доц. д-р инж. мат. Николай Николов
 7.  Договор №ДУНК-01/3 Създаване на „УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС“ (УНИК) ЗА ИНОВАЦИИ И ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА МИКРО/НАНО ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛИ, ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ВИРТУАЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО МЕЖДУ НИС ПРИ ТУ-СОФИЯ И ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, МОНМ на РБ, ръководител проф. д-р Камен Веселинов
 8.  MODERN TRENDS IN EDUCATION AND RESEARCH ON MECHANICAL SYSTEMS - BRIDGING RELIABILITY, QUALITY AND TRIBOLOGY, проект по централноевропейската програма за академичен обмен CEEPUS.
 

Преподавателска дейност

            Водени упражнения по дисциплини в ТУ – паралелен инженеринг, компютърно проектиране на сложни формообразуващи повърхнини, компютърни системи за проектиране в машиностроенето.

Научни публикации

 1. Гълъбов, В., Николов, Н., Стоянова, Я., Савчев, С., Славков, В., Славов, Г., Софронов, Я.  Диференциален метод за определяне на предавателните функции на управляващи механизми на дозиращи леярски роботи. Механика на машините, № 73, 2008, с. 30-34.
 2. Гълъбов, В., Николов, Н., Стоянова, Я., Савчев, С., Славков, В., Славов, Г., Софронов, Я.  Кинематичен метод за определяне на предавателните функции на управляващи механизми на дозиращи леярски роботи. Механика на машините, № 73, 2008, с. 35-39.
 3. Гълъбов, В., Николов, Н., Стоянова, Я., Савчев, С., Славков, В., Славов, Г., Софронов, Я.  Векторно-матричен метод за определяне на предавателните функции на управляващи механизми на дозиращи леярски роботи. Механика на машините, № 73, 2008, с. 40-43.
 4. Гълъбов, В., Савчев, С., Славов, В., Славков, Г., Софронов, Я., Стоянова, Я. Синтез на лостово-верижен хипоцикличен манипулационен механизъм на специализиран робот за изваждане на отливки. Inter. Conf. AUTOMATICS & INFORMATIONS`08, Sofia, 2008, VI-21-25.
 5. Явор СОФРОНОВ, Витан ГЪЛЪБОВ, Георги ТОДОРОВ, Цветозар ИВАНОВ, Николай НИКОЛOВ, Яна СТОЯНОВА, ОПТИМИЗИРАНЕ НА МАНИПУЛАТОР ЗА ОБРЪЩАНЕ НА КОШЧЕТА СЪС СРЕДСТВАТА НА ВИРТУАЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО. Сборник доклади 26-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 65 ГОДИНИ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ. Созопол, България, 2010, с. 188 – 194
 6. Георги ТОДОРОВ, Явор СОФРОНОВ, Николай НИКОЛOВ, Стефан ДИМОВ, Тодор ДОБРЕВ, Петко ПЕТКОВ, ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЛАЗЕРНАТА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ПОНИЖАВАНЕ НА ГРАПАВОСТТА НА РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ИНЖЕНЕРНАТА ПРАКТИКА. Сборник доклади 26-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 65 ГОДИНИ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ. Созопол, България, 2010, с. 260 – 263
 7. Гълъбов, В., Славков, В., Савчев, С., Славов, Г., Тодоров, Г., Николов, Н., Софронов, Я., Стоянова, Я. ИЗБОР НА СХЕМНО РЕШЕНИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕКСТРАКТОР НА ОТЛИВКИ С ПНЕВМОЗАДВИЖВАНЕ. Inter. Conf. AUTOMATICS & INFORMATIONS`10, Sofia, 2010, III-537 – III542.
 8. Гълъбов, В., Славков, В., Савчев, С., Славов, Г., Тодоров, Г., Николов, Н., Софронов, Я., Стоянова, Я., ИЗБОР НА СХЕМНО РЕШЕНИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН РОБОТ С ПНЕВМОЗАДВИЖВАНЕ ЗА ОБДУХВАНЕ И ОБМАЗВАНЕ НА ПРЕСФОРМИТЕ ПРИ ХОРИЗОНТАЛНИ МАШИНИ ЗА ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ. Българско списание за инженерно проектиране, № 9, 2011, с. 35-43.
 9. Витан Гълъбов, Явор Софронов, Ангел Милев, СИНТЕЗ НА ОСНОВНИЯ МЕХАНИЗЪМ НА РОБОТ-ЕКСТРАКТОР НА ОТЛИВКИ, Механика на машините, № 97, 2012, с. 3-8.
 10. Витан Гълъбов, Явор Софронов, Ангел Милев, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДАВАТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ОРИЕНТАЦИЯ НА КРАЙНИЯ ЕФЕКТОР НА Q-МАНИПУЛАТОРИ, Механика на машините, № 97, 2012, с. 9-14.
 11. Витан Гълъбов, Явор Софронов, Ангел Милев, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДАВАТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ОРИЕНТАЦИЯ НА КРАЙНИЯ ЕФЕКТОР НА ШЕСТЗВЕННИ Q-МАНИПУЛАТОРИ, Механика на машините, № 97, 2012, с. 15-19.
 12. Георги ТОДОРОВ, , Николай НИКОЛOВ, Борислав Романов, Явор СОФРОНОВ, МИКРО-ФОРМОВАНЕ, ХХ Международна научно-техническа конференция „АДП 2011”, 2011, стр.204-214
 13. Тодор ТОДОРОВ, Марин ХРИСТОВ, Кръстьо ХИНОВ, Румен НИКОЛОВ, Светослав САВЧЕВ, Светлана ЯНЕВА, Явор СОФРОНОВ, Лилия ХРИСТОВА, Петя НИКОЛОВА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНОТО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ МЕМС С ДВОЙНО-ЗАПЪНАТА ГРЕДА И СПЛЕТЕНИ ЕЛЕКТРОДИ, Механика на машините, год. ХХ, книга 4, 2012, ТУ-ВАРНА, с.100-103
 14. Явор СОФРОНОВ, Анна ДИМИТРОВА, Ина ЯНКОВА, Николай НИКОЛОВ, Георги ТОДОРОВ, ВЪРХУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЛАЗЕРНАТА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОНИЖАВАНЕ НА ГРАПАВОСТТА НА СТОМАНА ST 304, Доклади от Националната конференция с международно участие БУЛТРИБ, София, България, бр.2, 2012, с. 157-175
 15. Костадин СТОИЧКОВ, Явор СОФРОНОВ, КИНЕТОСТАТИКА НА ТРАНСМИСИЯ, СЪСТАВЕНА ОТ ФРИКЦИОНЕН ВАРИАТОР И ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ЗЪБЕН МЕХАНИЗЪМ ПРИ РАЗЛИЧНИ КИНЕМАТИЧНИ СХЕМИ, Българско списание за инженерно проектиране, ISSN 1313-7530, бр. №19, 2013, с. 13-18
 16. Костадин СТОИЧКОВ, Явор СОФРОНОВ, КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА ТРАНСМИИ СЪСТАВЕНИ ОТ ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ЗЪБЕН МЕХАНИЗЪМ И ФРИКЦИОНЕН ВАРИАТОР ПРИ РАЗЛИЧНИ КИНЕМАТИЧНИ СХЕМИ НА ТРАНСМИСИЯТА, Българско списание за инженерно проектиране, ISSN 1313-7530, бр. №18, 2013, с. 69-73
 17. Костадин СТОИЧКОВ, Явор СОФРОНОВ, КИНЕТОСТАТИКА И КПД НА ТРАНСМИЯ СЪСТАВЕНА ОТ ЗАТВОРЕН ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ЗЪБЕН МЕХАНИЗЪМ И ФРИКЦИОНЕН ВАРИАТОР, Българско списание за инженерно проектиране, ISSN 1313-7530, бр. №17, 2013, с. 39-43
 18. Г.Тодоров, Я. Софронов, Х.Христов, ЯКОСТНО И ДЕФОРМАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ НА СУБПЕРИОСТАЛНИ ИМПЛАНТИ, сп. Машиностроене и електротехника, ISSN 0025-455X, бр.06/2013, с. 10-12

Previous page: Участници
Next page: Дейности