Simeonova

Лични данни

маг. инж. Татяна Василева Симеонова

Телефон за връзка:  +359 895 590582
E-mail: terra_sim@abv.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. МТММ
Рожденна дата: 21.06.1982

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е създаването и изследването на нови технологии за полагане на покрития със специални свойства, при използване на високоенергийни топлинни източници и микро- и наноматериали. 

Научни интереси

  • Материалознание
  • Металография
  • Микро и наноматериали
  • Технологии за нанасяне на покрития
  • Високо концентрирани енергийни източници
  • Компютърно моделиране и симулиране
  • Материали и покрития със специални свойства

Дисертационен труд

Тема: Изследване износоустойчивостта на слоеве, получени чрез прахово плазмено-дъгово наваряване
Ръководител: доц. д-р Манахил Тонгов и доц. д-р Николай Кемилев
Защита:  

 

Участие в научни проекти

  • Научноизследователски проект в помощ на докторанти на ТУ-София

Преподавателска дейност

Научноизследователски проект в помощ на докторанти на ТУ-София. 

Научни публикации

  1.  Генов Й.,  Симеонов В., Камбуров В., Симеонова Т. „Влияние на режима на термообработване върху структурата и свойствата на стомана ШХ15 (100Cr6) след повърхностно пластично деформиране”, Machines Technologies Materials, Issue 4-5, стр. 16-19
  2. Тонгов М., Симеонова Т., Изследване формирането на  слоеве , получени чрез високо концентрирани енергийни източници,  - докладът ще бъде изнесен на Двадесет и седмата международна научна конференция  “ АМТЕХ`2012” , ISSN ....., октомври 2012, София, стр...... 

Previous page: Участници
Next page: Дейности