Saykova

Лични данни

гл. ас. Боряна Василева Иванова

Телефон за връзка:  +359 888 773395
E-mail: bsaykova@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. МТМ
Рожденна дата: 03.12.1979

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знания, свързани с разчитане на структурата на металографски шлифове от черни метали и тяхното приложение в леярската индустрия, анализ на наностуктурни покрития от цветни сплави в хартиена и други отрасли на промишлеността. 

Научни интереси

  • Структурен анализ на микролегирани черни сплави
  • Изследване и анализ на покрития с наночастици

Дисертационен труд

Тема: Микролегиране на високояк чугун с калай
Ръководител: доц. д-р Петър Добрев
Защита:  

 

Участие в научни проекти

  • Дог. № НФНИ – МОН Д 002- 13/ 2009, „Нови методи и средства за реновиране на валове за екструдиране на фолия”,Ръководител: ст.н.с.  д-р Димитър Карастоянов
  • XI № ДНТС 02-12/2010, „Трибологични изследвания и окачествяване на композитни материали и покрития, смазвани с биоразградими течности”, Ръководител: доц. д-р Мара Кандева
  • Докторантски проект на ТУ

Преподавателска дейност

Водени упражнения и лекции по дисциплини в ТУ – материалознание и технология на материалите, учебна практика – леене на металите.  

Научни публикации

  1. Рангелов  Р., Д. Георгиев, К. Петров, Б. Съйкова, Возможности вакуумной формовки для выработки формообразующих инструментов, HEAVY MACHINERI NM 2005, Кралево,Сърбия,2005г,стрIIA.9-IIa11.
  2. Рангелов Р.,К.Петров,Б.Съйкова, Алуминиеви форми за протектори изработени чрез леене, Созопол, 25 Юбилейна научна конференция МТФ’2007.
  3. Добрев П.,Ж. Калейчева, Б. Съйкова, Р. Рангелов, К. Петров, Микролегиране на високояк чугун с калай,списание „Машини, технологии, материали”,София, година II, брой 4-5/2008
  4. Иванова Б.,М. Кандева, Ж. Калейчева, Р. Рангелов, Влияние на калая върху износоустойчивостта на сферографитен сив чугун, Kragujevac,Serbia, 11-13 May 2011
  5. Петров К., Р. Рангелов, Б.Иванова, Влияние на архитектурата и технологичните параметри върху твърдостта на магнетронно отложени покрития, Варна, годинаVII, книга 3,2012

Previous page: Участници
Next page: Дейности