Romanov

Лични данни

инж. Борислав Георгиев Романов

Телефон за връзка:  +359 887 822247
E-mail: bromanov@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1797 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, лаб. “CAD/CAM/CAE в индустрията”
Рожденна дата: 12.06.1973

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знанията и опита си, свързани с прилагането на най-съвременни методи за проектиране машиностроителни изделия и симулация на технологични процеси.

Научни интереси

 • Компютърно проектиране
 • Инженерни анализи
 • Симулация на технологични процеси
 • Проектиране на детайли със сложна форма
 • Проектиране на полимерни детайли 
 • CAD, CAE и PLM системи
 • Организация на инженеринговата дейност

Дисертационен труд

Тема: Проектиране на сложни полимерни елементи базирано на  моделиране и изследване процеса на запълване на формообразуващия  инструмент чрез  виртуален прототип
Ръководител: проф. д-р Георги Тодоров
Защита:  

 

Участие в научни проекти

 • Докторантски проект на ТУ

Преподавателска дейност

Водени упражнения по дисциплини в ТУ – управление на жизнения цикъл на изделията, компютърно  проектиране на сложни формообразуващи повърхнини. 

Научни публикации

 1. Todorov,G., B.Romanov, K.Kamberov, M.Koychev, Direct Fastening Components Design and Reliability Parameters Research, Proceedings of the 9th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations, 11-12May 2006, Bled, Slovenia, pp.357-362
 2. Todorov, G., Kamberov K., Romanov B., Ivanov Ts., Safety And Reliability Assesment Of Forklift Cabine Based On Virtual Prototype, Journal Of Proceedings Of The International Conference On Manufacturing Systems – Icmas, Vol. 4, Issn 1842-3183, Bucharest,, Romania, 2009, PP 347-352
 3. Тодоров, Г., М. Койчев, Б. Романов, Възможности за симулиране на запълването на шприцформи на сложни корпусни детайли, CAD ДАЙДЖЕСТ, 2009, бр. пилотен.
 4. Тодоров, Г., М. Койчев, Б. Романов, RP и RT технологиите скъсяват времето за развитие на нови продукти, CAD ДАЙДЖЕСТ, 2009, бр. 2.
 5. Тодоров Г., М. Койчев, Б. Романов, Micro-Rapid Prototyping технологиите - път към миниатюризиране на изделията, сп.”М&Е”, 4/09, стр.2-5.
 6. Georgi Todorov, Borislav Romanov, Konstantin Kamberov, Svetoslav Stoev, Structural FE dynamic simulation of complex castings for power tool, Proceedings in Manufacturing Systems, vol. , issue 3, 2011, pp. 177-180
 7. Тодоров, Г., Николов, Н., Романов, Б., Софронов, Я. Микроформоване. Двадесета международна научно–техническа конференция „Автоматизация на дискретното производство 2011”, Научни известия, Година XIX, Брой 4/124, Юни 2011, с. 204-214

 


Previous page: Участници
Next page: Дейности