Публикации

 

[21] R. Dimitrova, Rangelov R., Kamburov V., Nikolov A.,  Preparation of composite material with silicone carbide based on technically pure aluminium", ХХI International scientific – technical conference "Foundry 2014", 10 - 11 april 2014, Pleven, Bulgaria, pp. 42-44

[22] E. Gieva, Rusev R., Angelov G., Hristov M., Takov T., „Digital Operation of Microelectronic Circuits Analogous to Protein Hydrogen Bonding Networks", International Journal  BIO AUTOMATION, 16 (4), 2012, pp. 291-308

[23] A. Dimitrova, Stoyanova Ya., Tachev A., „Health risk assessment of polychlorinated biphenyls (PCBs) in urban soils of Sofia", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING, Volume 8, 2014, pp. 118 - 124

[24] П. Хаджийски, Калдъшев Ц., Каракостопуло О. „Измерване на грешките от установяване и компенсирането им с постпроцесор при четири и пет осева обработка", „Машиностроене и машинознание" стр. 23 - 26

[25] Ц. Калдъшев, „Създаване на постпроцесор за стратегия за изработване на мрежа от канали", „Машиностроене и машинознание" стр. 27 - 30

[26] А. Цокев, „Приложение на НЕ-SQL бази данни за съхранение на информацията при автоматизиран анализ на металографски изображения", „Машиностроене и машинознание", стр. 128 - 131.

[27] A. Цокев, „Функционален модел на система за автоматизирано заснемане на цялата повърхност на металографски микрошлиф", „Машиностроене и машинознание", стр. 132 - 135.

[28] Л. Цонов, „Оценка равномерността на изхода на импулсен вариатор чрез кинематичен анализ на шестзвенен лостов механизъм", XХIII MНТК „АДП-2014”, Созопол, България, 2014, стр. 149 - 156

[29] Г. Тодоров, Софронов Я., Митов В., Върбанов В., „Изследване на възможностите за изграждане на зъбни импланти чрез технологията „Селектично залерно разтопяване в ТУ-София”

[30] Г. Тодоров, Н. Николов, В. Митoв, „Нови методи за създаване на дентални импланти част 2. Технологични методи за производство”, МТФ 2012, 18-20 Октомври 2012, стр. 355 - 361

[31] Ж. Калейчева, В. Мишев, З. Карагьозова, М. Кандева, И. Янкова, „Изследване на микроструктурата и механичните свойства на сверографитни чугуни с наноразмерни добавки”, МТФ 2012, 18-20 Октомври 2012, стр. 202 - 208

[32] M. Kandeva, D. Karastoyanov, B. Ivanova, A. Dimitrova, Ya. Sofronov, N. Nikolov,"Friction and Wear of Ni Coatings with Nanosize Particles of SiC", World Tribology Congress, Torino, Italy, September 8-13 2013, pp. 1 - 4. 

[33] J. Kaleicheva, V. Mishev, G. Avdeev, Z. Karaguiozova, M. Kandeva, „Tribological behavior of spheroidal graphite cast irons with nanoadditives", World Tribology Congress 2013, Torino, Italy, September 8-13, 2013, pp. 1-4.

[34] A. Tачев, A. Димитрова, Н. Василева „Измерване на концентрацията на физичен ултравиолетов филтър Titanium dioxide в козметичните продукти”, Национална конференция с международно участие МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ, 9-13 септември 2013, Созопол.

[35] Г. Тодоров, Б. Романов, Б. Врабевски, Я. Софронов „Възможности за избягване на деформации в оребрени детайли чрез оптимизация на геометричната структура”, Механика на машините, Година XXII, Книга 3, 2014

[36] Г. Тодоров, К. Камберов, Ц. Иванов, Я. Софронов, „Проектиране на кинематичен механизъм за сервизно оборудване при използване на виртуален прототип”, Механика на машините, Година XXII, Книга 3, 2014

[37] Я. Софронов, Т. Тодоров, Е. Гиева, „Изследване на характеристиките на микротермоактуатор”, Механика на машините, Година XXII, Книга 3, 2014

[38] A. Tzokev, A. Bachvarov, S. Maleshkov, „Optimization of HDF5 Performance for Virtual Rezlity Objects Enhanced by Implicit Features”, ICONS 2014: The International Conference on Systems, 2014,  pp. 48 – 54

[39] Б. Иванова, М. Кандева, „Структура и свойства на сферографитен чугун микролегиран с калай”, Трета национална конференция с международно участие Металознание, Хидро и Аеродинамика, Национална сигурност’2013,  стр. 214 – 218

[40] G. Todorov, K. Kamberov, B. Romanov, Ya. Sofronov, „Coupled field analyses for extremely high loaded thermal sensor characterization at design develoment stage”, NAFEMS NORDIC Conference, Sweden, 13-14 May 2014, pp. 59 – 61

 

 

 

 

 
 
 
1 [2] 3 4

Previous page: Публикации
Next page: Публикации