Публикации

[1] Rusev R., G. Angelov, E. Gieva, B. Atanasov, M. Hristov „Microelectronic Aspects of Hydrogen Bond Characteristics in Active of β-lactamase during the Acylenzyme Reaction, Annial Journal of Electronics, 2012, Vol. 6, No 2, pp 35-38.

[2] Nikolcheva G., I. Likov, K. Stoyanov „Computer Modelling of twist drill sharpened at conical-helical surface, International Virtual Journal Machines, Technologies, Materials, Dec. 2012, Year VI, ISSUE 12, pp. 62 – 66

[3] Todorov G., Ya. Sofronov, S. Stoev, P. Angelov, „A study of the geometry and location of the trackers for photovoltaics International conference automatics and informatics’12, Oct. 2012, pp. 220 – 223

[4] Tongov M., T. Simeonova, Study of thye formation of layers produced by high concentrated energy МТФ’2012, Oct. 2012, pp. 156 -165

[5] Hadjiiski P., K. Vasilev, T. Kaldashev, Using the functionality of CAM System to remenry limitations imposed by technology systems at 5-axial processing, МТФ’2012, Oct. 2012, pp. 241 -244

[6] Hadjiiski P., T. Kaldashev, Creation of lather postprocessor generate repeated cycle in an environment of pro/energineer, МТФ’2012, Oct. 2012, pp. 245 -249

[7] Hadjiiski P., T. KaldashevErrors of technological system and methods for their compensation, МТФ’2012, Oct, 2012, pp. 250 -252

[8] Likov I., Study of twist drill, sharpening on conical – helical surface, МТФ’2012, Oct. 2012, pp. 284 -288

[9] L. Tsonov, Torquemeters and loading devices used in experimental studies of the mechanical pulse transmissions, МТФ’2012, Oct. 2012, pp. 285 - 490

[10] Г. Тодоров, Б. Романов, К. Камберев, Б. Врабевски, Изграждане на формообразуващи вложки за шприцформи в CAD среда, Списание Машиностроене и Електротехника, брой 9, 2012, стр 43 – 49

[11] A. Димитрова, „Разработване на газхроматографски масспектрометричен метод (ГХ/МС) за определяне на индикаторни и диоксиноподобни бифенили в почва", XXII Национален научен симпозиум Метрология и Метрологично Осигуряване 2012, Созопол, България, 2012, стр. 219 - 223

[12] В. Мишев, „Особености на бейнитното превръщане в сферографитни чугуни с наноразмерни добавки",  МТФ’2012, pp. 209 - 214

[13] A. Dimitrova, Stoyanova A., Tachev A., „Distribution and risk assessment of polychlorinated biphenyls (PCBs) in urban soils of Sofia City, Bulgaria", 4th European Conference of Chemical Engineering, Paris, France. , 2013, pp. 48 - 54

[14] Тодоров Г., С. Стоев, „Подход за определяне силово-деформационното поведение на корпусни елементи, подложени на ударно натоварване",  Механика на машините, Година XXII, Книга 3, стр. 20-33.

[15] Кралов И., К. Неделчев, П. Синапов, И. Игнатов, „Влияние на еластичността на опората на конзолно закрепена греда върху собствените и честоти" Юбилейна научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул-Транс - 2013, 16 - 18 Октомври 2013, стр. 206 - 210

[16] Синапов П., К. Неделчев, И. Кралов, И. Игнатов, „Фрикционни самовъзбуждащи се трептения на плоча" Юбилейна научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул-Транс - 2013, 16 - 18 Октомври 2013, стр. 198 - 201

[17] V. Galabov, Stoyanova Ya. Slavov G. „Synthesis of an adaptive gripper", Applied Mathematical Modelling, Volume 38, Issue 13, 1 July 2014, pp 3175–3181

[18] И. Янкова „Оценка на качеството на заварени чрез електронни лъчево заваряване шарпи образци",10-та Международна конференция БУЛТРИБ '13, 24-26 октомври 2013, София, стр. 175 - 180

[19] G. Todorov, Nikolov N. Mitov V. Sofronov Ya. „Usage of „Selective laser melting” technology capabilities implementation for teeth implants metal construvtion in TU - Sofia", RECENT, March, 2014, Vol. 15, no. 1(41), pp 34 - 38

[20] A. Nikolov,  Dimitrova A., „Technology for manufacturing of low-melting metals and alloys billets for implementation of dual and four angular equal channel extrusion", ХХI International scientific – technical conference "Foundry 2014", 10 - 11 april 2014, Pleven, Bulgaria, pp 45-47.


 

 [1] 2 3 4


Previous page: Библиотека
Next page: Публикации