Ana Piskova

Лични данни

маг. инж. Ана Георгиева Пискова

Телефон за връзка:  +359 896 676 679
E-mail: a_piskova@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, Факултет по транспорта, катедра "Механика"
Рожденна дата: 14.02.1980 г.

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да обогатя и приложа знанията си, свързани с динамиката на машини, с изграждане и реализиране на модели в областта на техническата акустика.

Научни интереси

  • Динамика на механични системи;
  • Механични вибрации;
  • Акустичен шум;
  • Числен анализ и синтез на системи, машини и апарати;
  • Моделиране на разпространението на акустичен шум с крайни елементи;

Дисертационен труд

Тема: Моделиране, изследване и синтез на акустични схеми за снижаване на акустичния шум от релсови пътища
Ръководител: доц. д-р инж. Иван Кралов
Защита:  

 

Участие в научни проекти

  1. Докторантски проект на ТУ №132ПД0003-04 на тема „Експериментално изследване на акустични абсорбери“

Преподавателска дейност

Водени упражнения по дисциплини в ТУ – Механика I, Механика II и Mechanics.

Научни публикации

Иван КРАЛОВ, Ана ПИСКОВА, Красимир НЕДЕЛЧЕВ, Експериментално изследване и анализ на нов абсорбер за акустичен шум от релсови пътища, 2013 (под печат)


Previous page: Участници
Next page: Дейности