Mishev

Лични данни

ас. Валентин Пламенов Мишев

Телефон за връзка:  +359 889 987939
E-mail: v_mishev@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. ТММ
Рожденна дата: 25.03.1982

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да повиша знанията си, свързани с влиянието на термичната обработка и легирането с наномодификатори върху свойствата и структурата на чугуните, както и симулиране на свойствата на чугуните след термична обработка с помощта на изкуствени невронни мрежи.

Научни интереси

 • Невронни мрежи
 • Моделиране и симулиране на процесите при пластична деформация на метални сплави
 • Моделиране и симулиране на процесите при леене  на метални сплави
 • Моделиране и симулиране на процесите при термична обработка на метални сплави
 • Фазови превръщания  в  метални сплави
 • Технология на термичната и химико-термичната  обработка
 • Наноматериали
 • Трибология

Дисертационен труд

Тема: Моделиране на структурата и механичните свойства на изотермично закалени сферографитни чугуни чрез изкуствени невронни мрежи
Ръководител: доц. д-р Жулиета Калейчева
Защита:  

 

Участие в научни проекти

 • Договор № 734 ни – 5/2006 г.
 • Договор № 954 ни -5/2007 г.
 • Догово № 091пд012 – 05/2009 г.
 • Договор № 102ни121-5/2010-2011 г.
 • ДУНК-01/3
 • Докторантски проект № BG051PO001-3.3.06-0046

Преподавателска дейност

Водени упражнения  по Материалознание I и II част. 

Сертификати

 • Сертификата  по Английски език  “New Headway – Intermediate”

Научни публикации

 1. Kaleicheva J. , N. Kemilev, V. Mishev. Structure and Properties of Spheroidal Graphite Cast Irons after Bainitic Hardening. V Internatinal Scientific Conference HEAVY  MACHINERY 2005, Kraljevo, 2005, pp. ІІ А.27-30.
 2. Калейчева Ж.А., В.П. Мишев. Предвиждане на твърдостта на изотермично закалени високояки чугуни чрез изкуствени невронни мрежи.VІІ международна  научно-техн. конф. Напредничави производствени операции, Сб. докл., Созопол, 2006, с.81-84.
 3. Калейчева Ж. , В. Мишев. Предвиждане на микроструктурата на високояки чугуни след изотермично закаляване чрез изкуствени невронни мрежи.25 юбилейна научна конф. с межд. участие МТФ 2007, Созопол, т.1, 2007, с. 51-57
 4. Калейчева Ж., В. Мишев. Приложение на изкуствени невронни мрежи за моделиране на механични свойства на изотермично закалени високояки чугуни. Сб. докл. , Межд. научна конф. Прогресивни машиностроителни технологии AMTECH′07 GABROVO, Габрово, 2007, с. 52-56
 5. Калейчева Ж. , В. Мишев. Моделиране на ударната жилавост на изотермично закалени високояки чугуни чрез изкуствени невронни мрежи.Сб.докл., 9 межд. научна конф. Авангардни материали и обработки АМО 09 , Т. 1, Кранево, 2009, с. 161 – 165
 6. Калейчева Ж. , В. Мишев. Моделиране на количеството остатъчен аустенит в изотермично закалени високояки чугуни чрез изкуствени невронни мрежи. Сб.докл., ХХVІ межд. научна конф. 65 години машинно-технологичен факултет при ТУ- София, 13 – 16 септември, Созопол, 2010, с. 87 – 92
 7. Kaleicheva J.,  Z. Karaguiozova,  P. Shumnaliev,  S. Stavrev,  V. Mishev. Investigation on microstructure and properties of composite nickel coatings with involved micro- and nano- sized super hard particles. 12th WORKSHOP NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 2010, 26 - 28 November, 2010 , Varna, , pp. 256-258
 8. J. Kaleicheva,  M. Kandeva, Z. Karaguiozova, V. Mishev,P. Shumnaliev. Investigation on wear resistance of ductile cast iron covered with nanostructured composite nickel coatings. 9th Int. conf. The “A” Coatings in Manufacturing engineering, October 3 - 5, 2011, Thessaloniki, 2011, pp. 405-414
 9. J. Kaleicheva, Z. Karaguiozova, M. Kandeva, S. Stavrev, V. Mishev. Composite nickel - nanodiamond coatings for ductile cast iron. XI International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business, and Innovations (EPNM-2012), May 2-5, 2012, Strasbourg, France, pp. 7-10
 10. J. Kaleicheva, M. Kandeva ,Z. Karaguiozova, V. Mishev. The influence of nanoparticle additives on the structure and properties of ductile cast iron. 15th Int. Conf. on Experimental Mechanics ICEM15 Tribology in Mechanical Components and Machin Elements, July 22-27, 2012, Porto, Portugal (in print)
 11. J. Kaleicheva, M. Kandeva ,Z. Karaguiozova, V. Mishev. Wear behavior of ductile cast irons with nanoparticle additives.3nd Int. Conf. on Diagnosis and Prediction in Mechanical Engineering Systems DIPRE12, May 31-June 1st 2012, Galati, Romania (in print)
 12. Й. Генов, В. Камбуров, А. Сергисова, В. Мишев. 3D симулация и оптимизиране на деформационния процес при интензифициране на пластичната деформация чрез двуъглова дифузия. Машиностроене и Машинознание, № 14, ТУ- Варна,2011, стр. 16-20

Previous page: Участници
Next page: Дейности