Milcheva

 

Лични данни

маг. инж. Катерина Светозарова Милчева

Телефон за връзка:  +359 888 131 686
E-mail:

k_milcheva@tu-sofia.bg

Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, лаборатория "Симулационно моделиране в индустрията", каб.10406
Рожденна дата: 27.07.1987 г.

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знанията си в областта на дискретната симулация с цел облекчаване на процеса на вземане на решения при организирането на производствени процеси.

Научни интереси

  • Дискретна симулация
  • Приложна статистика
  • Теория на вероятностите

 Дисертационен труд

Тема: Гъвкаво моделиране на производствени мощности и
производствени системи
Ръководител:  доц. д-р инж. Иларио Любенов Астинов
Защита:  

Участие в научни проекти

  1. Докторантски проект на ТУ-София
  2. Проект от вътрешен конкурс за научни изследвания на тема: Изследване и разработка на методика за анализ и внедряване на маршрутни технолофии в условията на високоавтоматизирани производствени системи. Оптимизация на техническите и технологични параметри на интермодалните терминали.

Преподавателска дейност

Разработка на учебни материали по дисциплините „Симулационно моделиране в индустрията“ и „Автоматизация на проектирането в машиностроенето“.  

 Научни публикации

  1. Астинов И., Петрова Й, Ковачев К., Милчева К., Стамболова Е., Бахаров Бр., Параметризиран модел на производствени мощности.,Списание Автоматика и информатика, ISSN 0861-7562, София. 2012, стр. 53 - 57
  2. Астинов И., Петрова Й, Милчева К., Стамболова Е., Бахаров Бр., Верификация на параметризирани динамични моделина производствени системи, Списание Автоматика и информатика, ISSN 0861-7562, София, 2012, стр 58 - 61

 


Previous page: Участници
Next page: Дейности