Mihaylov

 

Лични данни

гл. ас., д-р Антон Михайлов Михайлов

Телефон за връзка:  +359 2 965 2712
E-mail: amm@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. МТМ
Рожденна дата: 24.04.1973

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знанията си, свързани с материалознанието и термичната обработка на металите в различни научни и инженерни области.

Научни интереси

 • Механични изпитвания
 • Безразрушителен контрол
 • Материалознание и термична обработка
 • Топлоустойчиви стомани
 • Адаптивни експертни системи в областта на металографския анализ

Дисертационен труд

Тема: Комплексно изследване състоянието на метала и ресурса на тръбни елементи от енергийни съоръжения
Ръководител:  проф. д-р Божана Табакова
Защита: 28.09.2010

 

Участие в научни проекти

 • Поръчка – договор: Определяне състоянието на метала и ресурса на тръбни елементи от Блокoве №№ 1,2,3 и 4 в Енел Оперейшънс България АД при среден ремонт 2008-2010 г.
 • Договор № Д002-234/17.12.2008 на МОН на тема „Разработване и изследване качествата на нов композиционен биосъвместим керамичен материал за целите на ендопротезирането с използване на наноразмерни въглеводородни добавки"
 • Договор ТК01/076 на МОН,,Изследване на наномодифицирани метални сплави и тяхното приложение при леене на метални сплави’’
 • „Създаване на Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство”
 •  „Д01-103/19.03.2012 Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии“

Преподавателска дейност

Преподавател в катедра „Материалознание и технология на материалите”; Провеждане на лабораторни упражнения по материалознание и термична обработка на студенти от бакалавърските и магистърските курсове; Провеждане на лекции по термична обработка на металите.

Сертификати

 • Безразрушителен контрол II-ро ниво по методи: магнитно-прахов (MT), ултразвуков (UT), с проникващи течности (PT)
 • Безразрушителен контрол III-то ниво по методи: радиографичен (RT) и визуален (VT)- Сертификат по EN 473, издаден от орган по сертификация на персонал при „TÜV Рейнланд България” ЕООД
 • Cisco академия курс CCNA1 и CCNA2 (2006)
 • Обучение в рамките на IP-Security проект на ЕС (International Intensive Training Program for Improving Security Knowledge in ITC), проведено в Хелзинки, Финландия (2007) и Амстердам, Холандия (2008)
 • Обучение в рамките на TEMPUS проект, проведено в Дортмунд, Германия (1996)

Научни публикации

 1. Топалова, И., Цокев, А., Михайлов, А., „Автоматизирана система за определяне на степента на изменение на микроструктурата на топлоустойчива стомана”, Седемнадесета национална научно-техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство”  - АДП 2008, ISSN 1310-3946, септември 2008, София, стр.109-115
 2. Topalova, I., Mihailov, A., Tzokev, A., "Automated Calssification of Heat Resistant Steel Structures Based on Neural Networks", 2008 IEEE 25-th Convention of Electrical and Electronics Engineers, 3-5.12.2008, Eilat, Israel, pp. 76- 81.
 3. Topalova, I., Tzokev, A., Mihaylov, A., “A Method for Authomated Classification of Steel Microstructures Based on Extractions of Informative Parameters and Neural Network Implementation”, WSEAS Proceedings, Recent advanced in artificial intelligence, knowledge engineering and databases, Cambridge, 21.02-23.02.2009
 4. Михайлов А., Металографска техника за проявяване на микроструктурата на стомана 12Х1МФ, използвана в топлоелектрическите централи. International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Issue 1-2/2010 ISSN 1313-0226, pp.33-35
 5. Божана Табакова, Ина Янкова, Райна Димитрова, Антон Михайлов „Механични характеристики на TiO2 -  Nb2O5 био-керамичен материал за ендопротези”, “Дни на безразрушителния контрол 2010 XXV Национална  конференция с международно участие  “Дефектоскопия’10”, Созопол 2010 г. ISSN 1310 – 3946
 6. Alexander Tzokev, Irina Topalova, Tzanko Georgiev, Anton Mihaylov. INCREASING THE RECOGNITION ACCURACY IN AUTOMATED SIGMA PHASE DETECTION FOR AUSTENITIC STAINLESS STEEL METALLOGRAPHIC MICROSTRUCTURES. XХ МНТК „АДП-2011”, СОЗОПОЛ - ЮНИ 2011, ISSN - 1310 -3946, pp 701-718
 7. Tzokev A., Topalova I., Mihaylov A., Adaptive Approach for Filtering the Sigma Phase in Austenitic Stainless Steel Metallographic Microstructures. 19th Mediterranean Conference on Control and Automation, Aquis Corfu Holiday Palace, Corfu, Greece, June 20-23, 2011, pp 1259-1264
 8. Alexander Tzokev, Anton Mihaylov, Irina Topalova A Comparison of Vision-based Inspection and Adaptive Approach for Determination of the Carbide Phase in 12CrMoV Steel Wissenschaftliche Konferenz "Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit" 24-25 November 2011 Technical University-Sofia, Bulgaria

Previous page: Участници
Next page: Дейности