Конференция

Във връзка с предстоящата на 11.12.2014 г. 
 
Първа научна конференция за млади учени, докторанти и постдокторанти YoungFIT“ 2014,
 

каним всички членове на Целевата група по проекта да участват с научни доклади. Срокът за изпращане на докладите е 14.11.2014 г. Докладите може да се  изпращат на имейл адрес:
a_dimitrova@tu-sofia.bg 
или yast@tu-sofia.bg. 

Указанията за оформяне на докладите се намират в шаблоните по-долу:

шаблон на български език;

шаблон на английски език.

шаблон за презентация

Сборник с доклади от конференцията

П Р О Г Р А М А

8.30 – 9.00

Регистрация

9.00 – 9.10

Откриване

 

С Е С И Я 1

9.10 – 9.20

Димитър Георгиев

Електроерозийна обработка на шприцформа – метод за бързо и ефикасно обработване

9.20 – 9.30

Димитър Георгиев

Производство на формообразуващи детайли, част от шприцформа за изработване на детайл „Капак горен“

9.30 – 9.40

Петър Хаджийски, Цветан Калдъшев, Виктор Митов

Разработване на постпроцесор, генериращ режим на полярна интерполация за стругови центри с използването на G-POST

9.40 – 9.50

Mariya Spasova

Analysis of Electronic Structure of Carbon Nanotubes

9.50 – 10.00

Анна Димитрова

Устойчиви органични замърсители – потенциална заплаха за човешкото здраве и околната среда

10.00 – 10.10

Елица Гиева, Георги Николов

Биосензори за наблюдение на околната среда

10.10 – 10.25

Кафе-пауза

 

С Е С И Я 2

10.25 – 10.35

Ростислав Димитров

Приложение на компютърна информационна и резервационна система за железопътни превози за повишаване ефикасността на работа

10.35 – 10.45

Катерина Милчева

Разработка на симулационен модел, чрез средствата за дискретна симулация в средата за разработка – SIMIO

10.45 – 10.55

Лукан Червенков, Георги Тодоров, Николай Николов, Явор Софронов

Интегрирани ставни задвижвания за роботи – концептуален анализ

10.55 – 11.05

Георги Тодоров, Илия Савов, Явор Софронов

Възможности за приложение на съвременните CAD/CAM/CAE технологии за изготвянето на ортези

11.05 – 11.15

Диана Даскалова

Техники, методи и средства при управление на проекти

11.15 – 11.30

Кафе-пауза

 

С Е С И Я 3

11.30 – 11.40

Савина Демирова 

Kомпозитни материали – армирани влакна и нишки

11.40 – 11.50

Valentin Mishev, Julieta Kaleicheva, Zdravka Karaguiozova

Spheroidal graphite cast irons with nanosized additives

11.50 – 12.00

Игнат Игнатов

Фрикционни трептения на някои системи с разпределени параметри и излъчения от тях шум

12.00 – 12.10

Константин Камберов

Инженерен анализ на закрепващо съединение за пластмасови изделия и оценка на влиянието на макрогеометрията

12.10 – 12.20

Nikolay Delibozov, Mariya Spasova, Rossen Radonov, George Angelov, Marin Hristov

Nanotubes as a fundamental for MEMS Applications

12.20 – 12.30

Янко Ралев

Двигатели със сплави с памет на формата: кратко проучване

12.30 – 12.40

Закриване


Previous page: Форум