Kamberov

Лични данни

ас., д-р Константин Христов Камберов

Телефон за връзка:  +359 887 451819
E-mail: kkamberov@3clab.com
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. ТММ
Рожденна дата: 09.01.1974

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знанията си, свързани с технологиите на виртуалното инженерство, както по посока на развитието на нови научни подходи и разработки, така и в практическото им приложение за нуждите на индустрията. 

Научни интереси

 • CAD/CAM/CAE (Ansys, ProEngineer, Solid Works, AutoCAD), виртуално прототипиране, виртуален инженеринг
 • 3D конструиране, моделиране и 2D чертежи;
 • Инженерни анализи (структурни, температурни, контактни, CFD)
 • Надеждностни анализи 
 • Виртуална реалност, информационни технологии (PDM системи)

Дисертационен труд

Тема: Моделиране и прогнозиране на надеждностните показатели в етапа на проектиране
Ръководител: проф. д-р Георги Тодоров
Защита: 27.09.2011

 

Участие в научни проекти

 • „Иновационен център за върхови научни постижения, за развитие и трансфер на технологии” с  насоченост  в областта на микроелектромеханични системи (МЕМС) и рекупериране на енергия” – проект към ИАНМСП
 • „Дизайн и симулиране в колективна среда на комплексни продукти базирани на виртуални прототипи"– международен двустранен проект
 • "Fluid Optimisation Workflows for Highly Effective Automotive Development Processes" – международен проект по 7ма рамкова програма на ЕС

Преподавателска дейност

Водени упражнения и лекции по дисциплини в ТУ – Инженерни Бази Данни, Компютърно Проектиране на Машини, Процеси и Системи, Управление на Жизнения Цикъл на Изделията.

Научни публикации

 1. Христов М., Тодоров Г., Николов Н., Грозданов Вл., Гайдаджиев Д., Камберов К., Технологии за производство на микро-електромеханични системи (МЕМС) – част I, 26 Международна научна конференция, Сборник доклади, Созопол, България, 13-16 Септември 2010,  стр.235-246
 2. Христов М., Тодоров Г., Николов Н., Грозданов Вл., Гайдаджиев Д., Камберов К., Технологии за производство на микро-електромеханични системи (МЕМС) – част II, 26 Международна научна конференция, Сборник доклади, Созопол, България, 13-16 Септември 2010,  стр.247-259
 3. Тодоров Г., Пейков В., Камберов К., Лаи И., Дай Й., Анализ на параметрите на пневматично-вакуумен механизъм с подвижен цилиндър, 26 Международна научна конференция, Сборник доклади, Созопол, България, 13-16 Септември 2010,  стр.165-171
 4. Тодоров Г., Живков В., Николов Н., Камберов К., Стоев Св., Възможности за използване на кинетично акумулирана енергия. Приложимост, 26 Международна научна конференция, Сборник доклади, Созопол, България, 13-16 Септември 2010,  стр.327-333
 5. Тодоров Г., Камберов К., Функционално-структурни модели при определяне надеждностните показатели на машиностроителни изделия, 26 Международна научна конференция, Сборник доклади, Созопол, България, 13-16 Септември 2010,  стр.172-177
 6. Тодоров Г., Камберов К., Димитров Л., Аврамов П., Даскалова Д., Функционално-стойностен анализ базиран на Виртуални Прототипи в CAD/CAE среда, сп. „Машиностроене и машинознание”, ISSN 1312-8612, бр.10,  2010, стр. 17-22
 7. Todorov G., Kamberov K., Romanov B., Ivanov Ts., Safety and Reliability Assesment of Forklift Cabine Based on Virtual Prototype, Journal of Proceedings of the International Conference on Manufacturing Systems – ICMaS, Vol. 4, ISSN 1842-3183, Bucharest, Romania, 2009, pp 347-352
 8. Todorov G., Y. Lai, K. Kamberov, Development of collaborative approach for virtual prototyping based on 3D kernel and FEM analysis, Wissenschaftlichen Konferenz “Technik und Wirtschaft in der globalen Krise”, 26-27 Nov. 2009, Sofia
 9. Todorov, G., Kamberov, K., An approach for mechanical components reliability assessment, FTN Monograph, Novi Sad, 2009, Page(s): 33 – 36
 10. Тодоров Г., Камберов К., Пейков В., Възможности за използване на контролиран резонанс в ударни механизми за ръчни ударни и ударно-пробивни електроинструменти – част I, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’09, Bulgaria, Sofia, 1st October, 2009
 11. Тодоров Г., Камберов К., Пейков В., Възможности за използване на контролиран резонанс в ударни механизми за ръчни ударни и ударно-пробивни електроинструменти – част II, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’09, Bulgaria, Sofia, 1st October, 2009
 12. Todorov G., L. Dimitrov,  K. Kamberov, MEMS actuator designs characterization based on numerical analysis approach, 4M/ICOMM Conference, Karlsruhe, 23-25 Sept. 2009
 13. Рангелов Р., Добрев П., Тодоров Г., Камберов К., Модел на напрегнатото състояние на вакуумирани леярски форми, сп. „Машини, технологии, материали”, ISSN 1313-0226, г. II, бр. 2-3, 2008 стр.38-40
 14. Todorov G., K. Kamberov, Risk Hazard Analysis of a Lifting Equipment with Articulate Kinematics, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’08, Bulgaria, Sofia, October 1-4, 2008
 15. Тодоров Г., К. Камберов, Анализ на компановъчни решения на машина за високоскоростно фрезоване, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’07, Bulgaria, Sofia, October 1-4, 2007
 16. Todorov G., K.Kamberov and L.Dimitrov, Design and optimization of flat solenoid MEMS actuator by selection of proper material properties, Proceedings of the 3rd Int. Conf. Multi-Material Micro Manufacture, 3-5/10/2007, Borovets, Bulgaria, pp 315-318
 17. Камберов К., Г. Тодоров, Прогнозиране на надеждностните показатели на изделие на етапа на неговото проектиране, сп.”Машиностроене”, 06/07, стр.15-18
 18. Тодоров Г., К. Камберов, Приложение на числени методи за структурна и термофлуидна оптимизация на технологични модули – част 1, Научни известия на НТС по машиностроене, брой 11/94, 2006, стр. 263 – 269
 19. Тодоров Г., К. Камберов, Приложение на числени методи за структурна и термофлуидна оптимизация на технологични модули – част 2, Научни известия на НТС по машиностроене, брой 11/94, 2006, стр. 258 – 262
 20. Камберов К., Г. Тодоров,  Б. Димова, М. Спасов, Mоделиране на отказите в корпусен елемент с използването на виртуален прототип, сп.”Машиностроене”, 7-8/06, стр.23-26
 21. Todorov G., K. Kamberov, R. Tzeneva, B. Romanov, MEMS actuator - study of magnetic field flux density using FE analysis, сп.”Машиностроене”, 08/06, стр.14-17
 22. Todorov, G., B. Romanov, K. Kamberov, M. Koychev, Direct Fastening Components Design and Reliability Parameters Research, Proceedings of the 9th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations, 11 May – 12 May 2006, Bled, Slovenia, pp. 357-362

Previous page: Участници
Next page: Дейности