Ivanov

Лични данни

инж. маг. Цветозар Тихомиров Иванов

Телефон за връзка:  +359 88 732 16 81
E-mail: tsivanov@3clab.com
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, каб. 3221
Рожденна дата: 08.01.1978

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знанията си, свързани с проектиране и конструиране на машиностроителни изделия. 

Научни интереси

 • Машиностроене
 • CAD/CAM/CAE системи
 • Инженерни бази данни
 • PDM системи

Дисертационен труд

Тема: Автоматизирано проектиране на реконфигурируеми формообразуващи инструментr
Ръководител: доц. д-р Галина Николчева
Защита:  

 

Участие в научни проекти

 • Договор № Д002-106 /15.12.2008 на проект с тема : „Иновационен център за върхови научни постижения, развитие  и трансфер на технологии” с  насоченост  в областта на микроелектро-механични системи (МЕМС) и рекупериране на енергия”.
 • Договор № ДУНК-01/3 от 29.12.2009 на проект с тема : „Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство”.
 • Докторантски проект на ТУ по договор №716 ни – 5/2006 на тема: „Бързо създаване на реконфигурируеми инструменти за кокилно леене на база 3D компютърни модели”.

Преподавателска дейност

Водени упражнения по дисциплини в ТУ - Компютърни системи за проектиране в машиностроенето. 

Сертификати

 • Instructor Trainer Qualified -  Cisco Systems , сертификати ccna, Wireless, ccna Security
 • HP – HP-UX Certified Administrator

Научни публикации

 1. Софронов, Я., Гълъбов, В., Тодоров, Г., Иванов, Ц., Николов, Н., Стоянова, Я. Оптимизиране на манипулатор за обръщане на кошчета със средствата на виртуалното инженерство, Сборник доклади на МНК 65 години МТФ, 13-16 септември, 2010, Созопол, България, стр.188-194.
 2. Тодоров, Г., Г. Николчева, Цв. Иванов, Възможности за бързо изготвяне на ре-конфигурируеми инструменти, Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13 (7), 2006, стр.13-16.
 3. Николчева Г., Г. Тодоров, Ц. Иванов, Обмен на данните при многостъпков процес с използване на реконфигурируеми фасетъчни инструменти, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’07, Bulgaria, Sofia, October 3-6, 2007, стр.4-43.
 4. Тодоров, Г., П. Хаджийски, К. Камберов, Цв. Иванов. Надежностен анализ на технологичните параметри на процеса на механично обработване на корпусен детайл, Машиностроене, 2011, No4, стр.24-27.
 5. Todorov, G., Kamberov K., Romanov B., Ivanov Ts., Safety and Reliability Assesment of Forklift Cabine Based on Virtual Prototype, Journal of Proceedings of the International Conference on Manufacturing Systems – ICMaS, Vol. 4, ISSN 1842-3183, Bucharest, Romania 2009, pp 347-352.
 6. Ts. Ivanov, G. Todorov, G. Nikolcheva, M. Koychev, Improvement of the dimension accuracy of the process for rapid prototyping of casting parts by reconfigurable facet molds, VII International congress “ Machinery, Technology, Materials” 19-21.09.2011, Varna, Bulgaria.

Previous page: Участници
Next page: Дейности