Yankova

Лични данни

гл. ас., д-р Ина Чавдарова Янкова

Телефон за връзка:  +359 895 581 416
E-mail: iyankova@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. МТМ
Рожденна дата: 04.12.1979

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да прилагам и обогатявам знанията си в инженерни области като изпитване на материалите и материалознание.

Научни интереси

 • Материалознание
 • Механични изпитвания на материалите
 • Безразрушителен контрол
 • Металография
 • Нови материали
 • Заваряване

Дисертационен труд

Тема: Процеси и материали за възстановяване на образци свидетели, при съоръжения в ядрената енергетика
Ръководител: проф. д-р инж. Божана Табакова
Защита:  5.11.2012 г.

 

Участие в научни проекти

 • Научно изследователски проекти на ТУ – 6 бр.
 • Научно изследователски проекти на МОН – 3 бр.
 • Erasmus ОМ/Т 2011, 2012

Преподавателска дейност

Водени упражнения по дисциплини в ТУ – Материалознание (на английски и български език), Технология на материалите (на английски и български език).

Сертификати

 • Вътрешен одитор по БДС EN 45004:98, ISO/TEC  17020- БДС, EN ISO 19011:2004, EN ISO 19011:2004

Научни публикации

 1. Yankova, B. Tabakova P. Petrov, Electron Beam Welding Reconstitution Technology of Charpy-V Specimens, International Conference Nuclear Energy for New Europe 2005 Bled, Slovenia, September 5-8.
 2. Янкова И., Б. Табакова, Ч. Георгиев, П. Петров, Възстановяване на “Шарпи”- образци от реакторно-корпусна стомана, Х Юбилейна научна конференция с международно участие ЕМФ’2005, 22-24. септември 2005, «Св. Св. Константин и Елена», гр. Варна.
 3. B.Tabakova, P.Petrov, I. Yankova, Embrittlement Problems of Metal structures of Nuclear Power Plants, " International Congress on Advances in Nuclear Power Plants ICAPP ’06 Reno, NV USA".
 4. Б. Табакова, А. Михайлов, И. Янкова. Възможности за контрол на метала на съоръжения в енергетиката чрез снемане на металографски отпечатък. 11-та Научна конференция с международно участие “ЕМФ 2006”.Св. св. Константин и Елена”, гр. Варна, 18-20. 09. 2006.
 5. Б.Табакова, П. Петров, И. Янкова, Статистическо моделиране на заваръчните параметри при електронно лъчево заваряване на Шарпи образци, Machines Technologies Materials, Issue 8-9, 2007. 
 6. B. Tabakova, I. Yankova, P. Petrov Statistical modeling of electron beam welding process for reconstruction of charpy spesimens, , Научна Kонференция МТФ 2007, 14-16 септември 2007, Созопол. 
 7. Б.Табакова, П. Петров, И. Янкова, Reconstitution of Cv test specimens by electron beam welding: process parameters selection, Научна конференция ЕМФ'2007
 8. Камбуров В., И. Янкова. Приложение на технологичното проектиране при обемно щамповани изковки в учебния процес. Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници, ТУ-София, филиал Пловдив, 24 март 2007 г., т.ІІ, с. 162-168.
 9. Б Табакова, И. Янкова Р. Димитрова, Изследване състоянието на метала и оценка на съответствието на реактор за каталитична очистка в цех за производство на азотна киселина, ХІІІ научна конференция с международно участие ЕМФ’2008, 17-19 септември 2008, гр. Созопол.
 10. Ина Янкова, Райна Димитрова, Материали използвани за изработка на ендопротези, “Дни на безразрушителния контрол 2009 XXIV Национална конференция с международно участие “Дефектоскопия’09”, Созопол 2009г., ISSN 1310 – 3946.
 11. Bojana Tabakova, Ivanka Kalimanova, Ina Yankova, Hristiana Nikolova, Materials for Total Hip Joint Prostheses: biaxial flexural strength of two ceramic systems , Artcast 2010 5th nternational conference, Galati, Romania 2010 г. ISSN 2068 – 3510.
 12. Божана Табакова, Ина Янкова, Райна Димитрова, Антон Михайлов „Механични характеристики на TiO2 - Nb2O5 био-керамичен материал за ендопротези”, “Дни на безразрушителния контрол 2010 XXV Национална конференция с международно участие “Дефектоскопия’10”, Созопол 2010 г., ISSN 1310 – 3946.
 13. L. Vassileva, S. Simeonova, R. Rangelov, I. Yankova, Characterization of nano-structured bulk Al/TiC metal matrix composites, conf. Nanoscale VIII Bazel, 30.08-01.09.2010.
 14. Kandeva M., Simeonova S., Vassileva L., Yankova I., Behavior of new nanocomposites on Al bazed matrix under abrasive wear, nat. conf. TU – Sofia, MTF, Sept. 2010, Sozopol.
 15. В.Камбуров, Р. Рангелов, А. Великов, И. Янкова Механични свойства и рекристализация на нискотопими сплави за физично моделиране на индензифицирана пластична деформация. 26-та международна научна конференция "65 години МТФ", 13-16 септемри 2010 г., Созопол.
 16. Vassileva, L., Rangelov, R., Yankova, I., Simeonova, S., Avdeev, G., Challenges of nanomaterials and nanotechnologies in joint education and research, project Proceedings of ICERI 2011 Conference, 14th – 16th November, Madrid, Spain.
 17. Рангелов, Р., Василева, Л., Янкова, И., Симеонова С., Авдеев, Г., Петров, К., Особености на структурообразуването при получаване на композитни материали на Аl-Si основа, уякчени с микрочастици от TiC Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии – национална конференция с международно участие, 24-26 юни 2011, Сливен.
 18. Табакова Б., Янкова И., Сравнителен анализ на свойствата на дискови спирачки, сп. Машиностроене и машинознание, година VII, книга 2, 2012, стр. 35-37, ISSN 1312 – 8612.
 19. И. Янкова, Б. Табакова, Определяне на температурата на окрехкостяване на възстановени образци от реакторно корпусна стомана, XVII научна конференция с международно участие ЕМФ’2012, 16-19 септември 2012, гр. Созопол.
 20. И. Янкова, Влияние на параметрите на режима на ЕЛЗ върху образуване на нецялостности при заваряване на образци тип Шарпи, Международна научна конференция МТФ`2012, 18-20 октомври 2012, ТУ-София, България.

Previous page: Участници
Next page: Дейности