Georgiev

Лични данни

маг. инж. Димитър Русев Георгиев

Телефон за връзка:  +359 883 455682
E-mail:  
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. ТМММ
Рожденна дата: 23.08.1986 г.

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знанията си, свързани с изработването на сложни формообразуващи инструменти с помощта на CAD/CAM/CAE продукти, CNC машини за механична и електроерозийна обработка.

Научни интереси

  • CAD/CAM/CAE системи
  • Електроерозийни методи и машини за обработване
  • Симулация на технологични процеси за механична обработка
  • Машини с CNC управление
  • Проблеми при изработването на специална инструментална екипировка

Дисертационен труд

Тема: Изследване на процеса проектиране-изработване на сложни
формообразуващи за шприцформи
Ръководител: доц. д-р инж. Йорданка Трендафилова Петрова
Защита:  

 

Участие в научни проекти

  1. Научноизследователски проект №091ни098-05 „Проектиране и изработване на формообразуваща екипировка в CAD/CAM среда“ ръководител на проекта доц.д-р Йорданка Трендафилова Петрова
  2. Докторантски проект на ТУ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии“

 

Научни публикации

  1. доц. д-р Йорд. Т. Петрова, маг.      инж. Д. Георгиев, „Моделиране на инструментална екипировка за обемна      ерозия в средата на Pro Engineer“, Съюз      на учените в България, Пловдив, VII национална      научна конференция 2013, Октомври 2013

 


Previous page: Участници
Next page: Дейности