Dimitrova

Лични данни

гл. ас. д-р Анна Димитрова Димитрова

Телефон за връзка:  +359 2 965 27 06
E-mail: a_dimitrova@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция:

1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, МТФ, кат.МТМ 

Рожденна дата: 04.08.1979

 

Научни интереси

В областта на инженерната екология:

 • методи за анализ на хим. замърсители в околната среда
 • системи и устройства за опазване на околната среда
 • симулиране на замърсяването - предсказване и проследяване на поведението и разпространението на природни замърсители в околната среда- моделиране на замърсяването

Дисертационен труд

Тема: Хигиенно проучване на степента на замърсяване и поведението на полихлорирани бифенили в почви
Ръководител: доц. д-р Александър Спасов
Защита: 29.05.2008

 

Участие в научни проекти

 • Training and Research Program in Environmental Health in the Balkan (TREHB);
 • Discover Europe по линия на ЕС

Преподавателска дейност

Ръководене на упражнения по Инженеринг на околната среда (на английски език) в ТУ – София.

Сертификати

 • NATO Advanced Study Institute:  Chemicals as Intentional and Accidental Global Environmental Threats
 • NATO Advanced Study Institute: Exposure and risk assessment of chemical pollution - contemporary methodology
 • NATO Advanced Study Institute: Environmental Security Assessment and Management of Obsolete Pesticides in Southeast Europe
 • BIO: Sustainable Urban Development
 • BIO: Sustainable Forest Protection  and management
 • BIO: Sustainable agriculture

Научни публикации

 1. Rizov,T.,Dimitrova, A., Polychlorinated biphenyls in eggs and egg products. Proceedings of the III International Conference on Ecology, September 22-25, 2004, 137-142.
 2. Dimitrova, A., Polychlorinated biphenyls (PCBs) – ecological problems and risk assessment. Hygiene. 2005, XXVI (2), 46-51.
 3. Dimitrova, A., Spasov, A. Experimental investigation of migration possibility of polychlorinated biphenyls (PCBs) in soil–groundwater. Proceedings of the 15th International Symposium on Ecology, June 5-9, 2006, 55-61, ISBN 954-9368-16-5.
 4. Dimitrova, A., Stoichev, T., Rizov, T., Kolarska, A., Rizov, N., Spasov, A. Development of analytical method for determination of PCBs in soil by gas chromatography with electron–capture detector. Chemicals as Intentional and Accidental Global Environmental Threats, NATO Security through Science Series-C; Environmental Security, eds: L. Simeonov and E. Chirila, Springer, 2006, 375-378.
 5. Dimitrova, A., Spasov, A, Stoichev, T. Polychlorinated biphenyls (PCBs) in soils around a medical waste incinerator in Sofia. Initial study results. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences. 2007, 60 (3), 251-256.
 6. Dimitrova, A. PCBs content in topsoils around the metallurgical plant Kremikovtsi. Soil Chemical Pollution, Risk Assessment, Remediation and Security, NATO Science for Peace and Security Series-C; Environmental Security, eds: L. Simeonov and V. Sargsyan, Springer, 2008, 117-128.
 7. Spasov, A., Dimitrova, A., Sidjimov, M. Health-ecological investigation of soil pollution with heavy metals and arsenic in a metallurgical and ore output region. Soil Chemical Pollution, Risk Assessment, Remediation and Security, NATO Science for Peace and Security Series-C; Environmental Security; eds: L. Simeonov and V. Sargsyan, Springer, 2008, 27-32.
 8. Dimitrova, A., Spasov, A., Sidjimov, M., Metodiev, V., Tsoneva, M., Garkova, G. Levels of polychlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons in soils nearby metallurgical plant Kremikovtsi. Exposure and risk assessment of chemical pollution - contemporary methodology. NATO Science for Peace and Security Series-C; Environmental Security; eds: L. Simeonov and M. Hassanien, Springer, 2009, 517-524.
 9. Димитрова, А., Екологично проучване на съдържанието и миграционните способности на полихлорирани бифенили в почви VIII Национална Младежка Научно-Практическа Сесия, 10-11 май, 2010, 56-61, ISSN 1314-0698.
 10. Dimitrova, A., Metodiev, V., Sidjimov, M., Spasov, Al., Assessment of heavy metal contamination in soils around Kremikovtzi smelter (Bulgaria). Environmental Heavy Metal Ppollution and Effects on Child Mental Development – Risk Assessment and Prevention Strategies, NATO Science for Peace and Security Series-C; Environmental Security; eds: L. Simeonov and M. Kochubovski, Springer, 2011, 245-255.
 11. Dimitrova, А., Spasov, Al., Determination of PCB levels in urban soils of Sofia. 26 Международна научна конференция 65 години Машинно-технологичен факултет, 13-16 септември, 2010, 309-313, ISBN 978-954-438-854-6.
 12. Димитрова, А., Проучване на процесите на миграция и транслокация на полихлорирани бифенили в сиситемата почва-растение. IX Национална Младежка Научно-Практическа Сесия, 2-3 май, 2011, 66-71, ISSN 1314-0698.
 13. Dimitrova, A., Tachev, A., Investigation of polychlorinated biphenyls (PCBs) levels in soil samples. International Conference Engineering, Technologies and Systems, TechSys 2011, 26-28 May. Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 16, book 2, 2011, 69-72.
 14. Dimitrova, А., Measurement of persistent toxic substances (PTSs) in soil samples of Sofia city. 9th Conference on Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century, 5-8 June, 2011, Volume 9, ISBN 978-954-580-308-6, 111-115.
 15. Ivanova V., Dimitrova A., Reliability of the Mechanical Components in Measuring Devices. 9th Conference on Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century, 5-8 June, 2011, Volume 9, ISBN 978-954-580-308-6, 115-118.
 16. Димитрова, А., Неопределеност на измерването при аналитични изследвания. XXI Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2011", 10-14 септември 2011, 416-419, ISSN 1313-9126.
 17. Тачев, А., Д. Чохаджиева, Н. Василева, А. Димитрова. Разработване и валидиране на мeтод с високоефективана течна хроматография за определяне на ултравиолетов (UV) филтър ButylMethoxy-dibenzoylmethane в козметични продукти (при самостоятелно и при съвместно присъствие с други химични, както и с физичните UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide). Медицински преглед „Сестринско дело”, 2011, год. XLIII, № 1-2, 28-32. 
 18. Тачев, А., Д. Чохаджиева, Н. Василева, А. Димитрова. Разработване и валидиране на мeтод с високоефективана течна хроматография за определяне на ултравиолетов (UV) филтър Octyl Triazone в козметични продукти (при самостоятелно и при съвместно присъствие с други химични, както и с физичните UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide). Медицински преглед „Сестринско дело”, 2011, год. XLIII, № 1-2, 33-37. 
 19. Софронов, Я., А. Димитрова, И. Янкова, Н. Николов, Г. Тодоров. Върху възможностите на лазерната технология за понижаване на грапавостта на стомана ST 304. Трибологичен журнал БУЛТРИБ, год. II, брой 2 (02), 2012 - Доклади от национална конференция с международно участие БУЛТРИБ‘11, 28 октомври, 2011, София, 157-175.
 20. Кандева М., И. Пейчев, А. Димитрова. Износване на композитни покрития, нанесени чрез газотермична свръхзвукова струя (процес). Трибологичен журнал БУЛТРИБ, год. II, брой 2 (02), 2012 - Доклади от национална конференция с международно участие БУЛТРИБ‘11, 28 октомври, 2011, София, 198-212.
 21. Димитрова, А., Диаграми на разтворимост на медни йони (Cu2+) във водни разтвори в условия на аериране. X Национална Младежка Научно-Практическа Сесия, 23-24 април, 2012, 66-71, под печат.
 22. Dimitrova, А., Measurment of Dissolved Oxygen (DO) in Aquaculture with Dissolved Oxygen Meter – basic Principle and Calibration. Международна конференция автоматика’2012, ФА, юбилей “50 Години обучение по автоматика“, 1 - 4 юни 2012 г., Созопол, България. Годишник на технически университет-София. Том 62, книга 1, 2012, ISSN 1311-0829, 253-261.
 23. Dimitrova, А., Metallurgical Processes – Sources Of Health Hazards . 10th Conference on Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century, 5-8 June, 2012, in press.
 24. Димитрова, А., Разработване на газхроматографски мас-спектрометричен мeтод (ГХ/МС) за определяне на индикаторни и диоксиноподобни бифенили в почва. XXII Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2012", 10-14 септември 2012, под печат.

Previous page: Участници
Next page: Дейности