Rostislav Dimitrov

             

 

Лични данни

маг. инж. Ростислав Иванов Димитров

Телефон за връзка:  +359 883 332 213
E-mail: rostislav@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, лаборатория "Симулационно моделиране в индустрията", каб.10406
Рожденна дата: 05.08.1986 г.

Цел на научната кариера

Целта ми е да помагам да бъдат взимани правилните решения при решаване на инженерни и по-специално транспортни и логистични пробелми от различно естество. Да предавам знанията и уменията, които натрупвам на идващите поколения инженери, за да могат те да вземат правилните решения в правилните моменти.

Научни интереси

 • Дискретна симулация
 • Теория на складовото стопанство
 • Транспорт и логистика
 • Приложна статистика
 • Теория на вероятностите
 • Софтуерно инженерство
 • Изкуствен интелект
 • Психология

Дисертационен труд

Тема: Анализ на количеството на запасите в складово стопанство посредством дискретно симулационно моделиране
Ръководител:  доц. д-р инж. Иларио Любенов Астинов
Защита:  

Участие в научни проекти

 1. Оптимизация на техническите и технологични параметри на интермодалните терминали
 2. Разработване на интердисциплинарна, алтернативна методика за анализ и подобряване на пропусквателната способност на светофарно регулирани кърстовища в населени места
 3. Докторантски проект на ТУ-София

Преподавателска дейност

Водени упражнения по дисциплини в ТУ – Симулационно моделиране в индустрията, Симулационно моделиране на процеси и системи в машиностроенето

Сертификати

 • CATIA Basic

 Научни публикации

 1. Димитров, С, С. Стоядинов      „Икономическа целесъобразност от внедряване на системи за интермодални      превози“,ISSN      1313-955 X,      БулТранс септември 24-26, 2009, Созопол, стр. 203-205
 2. Димитров,Р., „Тенденции в      развитието на интермодалните превози“, НСНТК, септември 2009, Созопол,      стр. 97-103

 

 


Previous page: Участници
Next page: Дейности