Delibozov

Лични данни

маг. инж.  Николай Георгиев Делибозов

Телефон за връзка:  +359 2 965-31-15
E-mail: n.delibozov@ecad.tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. Микроелектроника
Рожденна дата: 28.07.1978 г.

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да приложа знанията си, свързани с проектиране и реализиране на програмни продукти с изкуствен интелект в инженерни области като материалознание, разпознаване на образи и автоматизация.

Научни интереси

 • MEMS и NEMS устройства
 • Проектиране в микро- и наноелектрониката
 • Сензорни устройства
 • Компютърни мрежи и системи
 • Нанотехнологии
 • Езици за програмиране

Дисертационен труд

Тема: Проучване, изследване и проектиране на Design Kit за български микро- и нанотехнологии
Ръководител: проф. д-р Марин Христов и доц. д-р Росен Радонов
Защита:  

 

Участие в научни проекти

 1. Nanoskills - Project no. 510591-LLP-1-12010-1-FR-LEONARDO–LMP Web Course Development
 2. Докторантски проект (№ 112ПД0038-03) на ТУ 

 

Научни публикации

 1. Nikolay Delibozov, George      Angelov, Rostislav Rusev, Tihomir Takov and Marin  Hristov, “Modified DRAM cell design      using high-k MOS capacitor”, International Conference on Semiconductor      Micro- & Nanoelectronics, Yerevan, Armenia, July 1-3, 2011, pp. 218 –      222, ISBN 978-5-8084-1452-5.
 2. Delibozov N., “Overview of Advanced MEMS      Design Systems”, Third International Scientific Congress “Science and      Education for the Future”, 4 – 6 October, 2012, Varna, Bulgaria, 50th      Anniversary Technical University of Varna, pp. 178 – 181 ISBN 978 – 954 –      20 – 0552 – 0, Volume 3.
 3. Delibozov N. G., Radonov R. I., Hristov M.      H., “Evolution of Integrated MEMS Design Methodology”, XXІ International      Scientific and Applied Science Conference “Electronics 2012”, 19 – 21      September, 2012, Sozopol, Bulgaria, Annual journal of ELECTRONICS,      Technical University of Sofia, Faculty of Electronics and Electronics      Technologies, pp. 63 – 65, ISSN 1314-0078, Volume 6, Number 2.
 4. Nikolay Delibozov, Rossen Radonov and      Marin Hristov, “MEMS Design using MEMS Xplorer and SKILL”, Journal of the      Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 2013, pp. 193 –      196 ISSN 1310 – 8271.
 5. Nikolay Georgiev Delibozov, Rossen Ivanov      Radonov and Marin Hristov Hristov “Design Kit Creation for a novel MEMS      Technology”, XXІІ International Scientific Conference September 18 – 20,      2013, Sozopol, Bulgaria, pp. 207 – 210 ISSN 1314 – 0078.

Previous page: Участници
Next page: Дейности