Daskalova

 

Лични данни

Маг. инж. Диана Георгиева Даскалова

Телефон за връзка:  +359 893 341 781
E-mail: ddaskalova@3clab.com
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, МТФ,
НИЛ „CAD/CAM/CAE в индустрията“, лаб. 3221
Рожденна дата: 18.05.1977

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е да усъвършенствам и прилагам знанията и идеите си, свързани с планиране, организация, управление и контрол на комплексни научноизследователски и развойни проекти от различни сектори на машиностроителната индустрия.

Научни интереси

 • Машиностроене
 • Концепция и индустриален дизайн на изделия
 • Виртуален инженеринг
 • Реинженеринг
 • Технологии за бързо изготвяне на прототипи
 • Интерактивна техническа документация
 • Управление на иновационни проекти
 • Индустриален риск мениджмънт
 • Мониторнинг на иновационни проекти

Дисертационен труд

Тема:  
Ръководител: проф. д-р Георги Тодоров, доц. д-р Яна Стоянова
Защита:  

 

Участие в научни проекти

  1. Иновационен център за върхови научни постижения, за развитие и трансфер на технологии” с насоченост  в областта на микроелектромеха-нични системи (МЕМС) и рекупериране на енергия /Center of excellence/” – проект с финансиране от Фонд «НИ» към МОМН;
  2. „Дизайн и симулиране в колективна среда на комплексни продукти базирани на виртуални прототипи"– международен двустранен проект с КНР, с финансиране от Фонд «НИ» към МОМН;
  3. "Fluid Optimisation Workflows for Highly Effective Automotive Development Processes Flowhead" – международен проект с финансиране по 7ма рамкова програма на ЕС,
  4. “Университетски научноизследователски комплекс - УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийна ефективност и виртуално инженерство” – текущ проект с финансиране от Фонд «НИ» към МОМН;
  5. "Модулна система за високоскоростно прецизно рязане на листови материали, с използване на високотехнологични източници – лазер /laser/, плазма /plasma/, водна струя с високо налягане /water jet/" – проект с финансиране от НИФ;
  6. „Технологии и машини за високоскоростно фрезоване /HSM – High Speed Milling/ ” – проект с финансиране от НИФ;
  7. „Фамилия ударно-пробивни ръчни електроинструменти с иновативна ударна система с контролиран резонанс /Spark Hammer/” – проект с финансиране от НИФ;
  8. „Фамилия ръчни електроинструменти за миксиране на смеси в строителството /SparkMixer/” – проект с финансиране от НИФ;
  9. „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии“, ЕСФ към МОМН, ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Сертификати

 • Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз, Проджекта ООД
 • Разработване и управление на европейски проекти, "БГ Серт Регистър" ООД

Научни публикации

 1. Тодоров, Г., Н. Тодоров, Д. Даскалова, Изграждане на електронни структурни спецификации(BOM-bill of materials) в CAD системите, Машиностроене, No7-8, 2004, стр.17-23;
 2. Тодоров Г., Д. Даскалова, Управление на проекти с повече участници и публично съфинансиране, сп. „Автоматика и Информатика”, 3/2007, стр.51-57;
 3. Тодоров, Г., Камберов К., Димитров Л., Аврамов П., Даскалова Д., Функционално-стойностен анализ базиран на Виртуални Прототипи в CAD/CAE среда, сп. „Машиностроене и машинознание”, ISSN 1312-8612, бр.10, 2010, стр.17-22
 4. Тодоров, Г., Г. Николчева, П. Хаджийски, С. Гълъбов, Д. Даскалова, Технологии и машини за високоскоростно фрезоване /HSM – High Speed Milling/, ТУ-София, 2011.
 5. Тодоров, Г., Д. Даскалова, Икономическа оценка на HSM технологията. Ефективност и приложимост на HSM, сп. „Автоматика и Информатика “, 2012

Previous page: Участници
Next page: Дейности