Angelina Dimitrova

Лични данни

ас. Ангелина Павлова Димитрова

Телефон за връзка:  +359 895 586 136
E-mail: adim@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. МТМ
Рожденна дата: 06.07.1959 г.

 

Цел на научната кариера

Целта ми е да работя в област, свързана с по - пълното използване на ресурсите на металите и за развититето на технологии, при които се получават детайли с малка маса и повишени механични свойства.

Научни интереси

  • Обработване на металите чрез пластична деформация

Дисертационен труд

Тема: Пределно формоизменение на анизотропен листов метал
Ръководител:  проф. д.т.н. инж. Йордан Генов
Защита:  

 

Преподавателска дейност

Лабораторни упражнения по „Материалознание и технология на металите”, "Материалознание" І и "Обработване на металите чрез пластична деформация"

Научни публикации

  1. Генов Й., В. Камбуров, А. Димитрова, Формоизменение при щамповане с комбинирано "изтичане", списание "Машини, технологии, материали", бр.1-2, 2010
  2. Генов Й., В. Камбуров, А. Димитрова, Интензифициране на пластичната деформация чрез комбиниране с двуъглова равноканална екструзия, списание "Машини, технологии, материали", бр.3-4, 2010 (пр.)
  3. Генов Й., А. Димитрова, В. Камбуров, Влияние на траекторията на натоварване върху пределната деформация на листов метал, ТУ-София, филиал Пловдив, „Юбилейна научна конференция’2006”, 9-11 ноември, 2006, т.13(7), с.51-57
  4. Генов Й. Г., А. П. Димитрова, В. В. Камбуров, Прогнозиране на пределните деформации при пластично формоизменение на листов метал, Международно виртуално научно-техническо списание ”Машини, технологии, материали”, бр. 4-5, 2007, с. 13-15;
  5. Рангелов Р., А. Димитрова „Изследване на технологичните възможности за огъване на къси тръбни тела”, Конференция на ИПФ – Сливен 2010 г.


Previous page: Участници
Next page: Дейности