Учебни материали

  • ИНЖЕНЕРНА ТРИБОЛОГИЯ

Лекции по Трибология

  • ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ – ПРОЦЕСИ, МЕТОДИ, МАШИНИ
     

Лекции по Леене

Леене с противоналягане (video)                                                                                                          

  • ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ
 

 


Previous page: График
Next page: Модул 2