Дейности

Дейност 1:Организиране и провеждане на програми за обучение и повишаване на квалификацията на докторантите, постдокторантите и младите учени с участието на специалисти от съответната научна област

Дейност 2: „Подкрепа на нови и започнали докторски програми”

2.1   Подкрепа за подготовката на дисертационния труд чрез достъп до специализирана научна апаратура и оборудване и чрез привличане на външни консултанти за експерти.

2.2   Участие в международни научни конференции и семинари, участие в научно-изследователска и експериментална дейност във водещи универ­ситети, научни центрове, лаборатории и индустриални предприятия.

2.3   Подкрепа за научни публикации, като част от подготовката на докторанта

2.4   Предоставяне на допълнителни средства на докторанти в рамките на нови и започнали вече докторски програми за осъществяване на научни цели и задачи.

Дейност 3: „Програми за развитие на постдокторанти и млади учени”

3.1     Развитие на научния потенциал на младите учени и постдокторанти в международна среда: научен обмен, участие в работни срещи, семинари, конференции и конгреси.

3.2     Подкрепа за провеждането на научни изследвания, свързани с повишаване на научния потенциал; програми, подкрепящи създаването на връзки между публични научни и частни структури за трансфер на знания.

3.3     Осигуряване на достъп до научни съоръжения и специализирана апаратура, бази данни и библиотеки, осигуряване на възможност за прилагане и използване на специализиран софтуер в дейността на младите учени.

3.4     Подпомагане професиналното развитие на постдокторантите и младите учени чрез финансова подкрепа на научните публикации

Дейност 4: „Подобряване на научната инфраструктура”

Дейност 5: „Организация и управление на проекта”

Дейност 6: „Планиране, подготовка и изпълнение на процедурите по ЗОП"

Дейност 7: „Публичност на проекта”


Previous page: Участници
Next page: Събития