Likov

Лични данни

гл. ас. Иво Димитров Ликов

Телефон за връзка:  +359 895 58 62 52
E-mail: ilikov@tu-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Климент Охридски” 8, ТУ-София, кат. ТМММ
Рожденна дата: 20.01.1953

 

Цел на научната кариера

Целта на научната ми кариера е на първо време да защитя дисертационния си труд, след което да продължа работата си и повиша квалификацията си в областта на конструиране и изследване на режещи инструменти. 

Научни интереси

 • Конструиране, заточване и изследване на режещи инструменти
 • Рязане на материалите
 • Конструиране на приспособления

Дисертационен труд

Тема: Изследване и моделиране процеса на заточване на винтови свредла
Ръководител: доц. д-р Галина Николчева
Защита:  

 

Участие в научни проекти

 • Научен проект в помощ на докторант № 121ПД0046-05

Преподавателска дейност

Водени упражнения и лекции по дисциплини в ТУ – режещи инструменти, технологична екипировка, технология на машиностроенето, производствена техника І, ръководство на курсови проекти и дипломни работи. 

Научни публикации

 1. Александър Недялков , Иво Ликов, Оптимизиране на геометричните елементи на кръгли свободно въртящи се ножове, научно-технически сборник ”Технология на машиностроенето” – Централен машиностроителен институт, свитък 5, 1984 г., София, България.
 2. Йордан Павлевски, Кръстьо Зарчев, Иво Ликов, Христо Ангелов, Влияние на плътността на спечените инвари с добавка на сяра върху тяхната обработваемост, списание „Машиностроене”, брой 2, стр.72-74, 1986 г
 3. Атанас Герганов, Йордан Павлевски, Иво Ликов, Изследване влиянието на продължителността на смилане върху физико-механичните и режещите свойства на безволфрамови и нисковолфрамови твърди сплави на основа титанов карбид, Научна сесия „ВМЕИ”  ' 87” – София -1987 г.
 4. Атанас Герганов, Йордан Павлевски, Иво Ликов, Изследване влиянието на състава на свързващата фаза върху физико-механичните, структурните и режещите свойства на нисковолфрамови твърди сплави на основ а титанов карбонитрид, Научна сесия „ВМЕИ ' 87”- София – 1987 г.
 5. Йордан Павлевски, Атанас Герганов, Иво Ликов, Износване и трайност на режещи пластини от НВТС и допустима област на режимите на рязане на Ст60 и СЧ15,списание”Машиностроене”, брой 2, стр.65-68, 1988г
 6. .Йордан Павлевски, Георги Йорданов, Иво Ликов, Осова сила и въртящ момент при пръстеновидно свредловане, списание „Машиностроене”, брой 5, стр. 210-212, 1988 г
 7. Панчо Данаилов, Атанас Герганов, Иво Ликов, Определяне на коефициентите на разширение и свиване при пресоване и спичане на твърдосплавни многоръбови пластини, Научна сесия „ ВМЕИ”   89” – София, 1989 г.
 8. Йордан Павлевски, Иво Ликов, Комплексен анализ на стружкочупенето на режещи пластини със стружкочупещи елементи, Известия на ВМЕИ , т.44, кн. 2, 1989г.
 9. Георги Йорданов, Йордан Павлевски, Иво Ликов, Точност и грапавост на отвори, обработени със свредла за пръстеновидно изрязване,списание „Машиностроене”брой 5,стр,216-218, 1990 г.
 10. Георги Йорданов, Иво Ликов, Изследване влиянието на условията на заточване върху геометричните параметри на винтови свредла, 6-та международна конференция по машиностроителна техника и технологии АМТЕСН 2001,Том 2, стр.101-105, 03-05 октомври 2001 г., Созопол, България.
 11. Галина Николчева, Иво Ликов, Изследване влиянието на вида на магнитното третиране върху износването на метчици, Национален семинар „ СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА МЕХАНИЗМИ 2004”, 25-27 юни, Сливен, България.
 12. Галина Николчева, Иво Ликов, Стефан Стефанов, Система за автоматизирано компановане на инструментални системи, АМТЕСН 2005, 9-11 ноември, Русе, България.
 13. Иво Ликов, Тодор Пеняшки , Изследване на износването на режещи инструменти с електроискрови покрития от високоенергиен източник, АМО 2009, Том 1, 25-27 юни 2009 г., Кранево,България.
 14. Иво Ликов, Галина Николчева, Изследване възможностите за оптимизиране заточването на винтови свредла по конусна повърхнина, 7-ми международен конгрес ,  „ Машини, технологии, материали”, 26-27 май 2010 г., София, България
 15. Галина Николчева, Иво Ликов, Компютърно моделиране на винтови свредла,26-та междуна научна конференция ” 65 години Машинно-технологичен факултет „ ,сборник доклади, стр.399-404, 13-16 септември 2010 г., Созопол, България.
 16. Иво Ликов, Галина Николчева, Заточване на винтови свредла,8 ми международен конгрес, „Машини, технологии, материали”, 19-21 септември 2011 г. Варна, България.
 17. G. Nikolcheva, I. Likov, K. Stoyanov, Komputer Modelling of twist drill shapened at conical surface, 8 th international congres, “Machines, technologies, materials”, 19-21 september 2011, Varna,Bulgaria
 18. Nikolcheva G.I.,I.D.Likov, „Mathematical model for modified conical drill point”,Международны журнал: Проблемы машиностроения и автоматизации, N1, 2012,117-122

Previous page: Участници
Next page: Дейности